Čo sa účastníci dozvedeli na seminári SIBAF ws v máji 2019

15. mája sme absolvovali druhé 4-hodinové SIBAF® workshopy&semináre, ktoré pre nás boli veľkým povzbudením čo do účasti, resp. najmä zloženiaúčastníkov.

Podali sme si ruky približne so 60-kou prítomných, najmä s poisťovacími maklérmi, maklérskymi pracovníkmi poisťovní, riaditeľmi pobočiek poisťovní, členmi predstavenstiev, aktuármi, auditormi, pracovníkmi advokátskych kancelárií, kolegami z NBS.

Je pre nás veľkým povzbudením a najmä pozitívnym znamením v rámci poisťovacej komunity, že o odborné vzdelávanie SIBAF® prejavujú záujem tak rôznorodé – ale prepojené – profesie.

Vďaka májovému SIBAF® workshopy&semináre sa účastníci dozvedeli napríklad aj to, že:

–  existujú rôzne názory na nárokovateľnosť úrokov z omeškania v prípade náhrady škody z PZP, čo vysvetlil Rastislav Valkovič zo spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. Odporučil a odôvodnil taktiež význam dôležitosti zo strany poškodeného v prípade škodovej udalosti (dopravná nehoda) zaznamenať si aj dátum narodenia vodiča motorového vozidla (nenachádza sa v hlásení-zázname o nehode).

– rôzny prístup poisťovní k riešeniu nárokov-škôd spôsobených otvorením dverí stojaceho vozidla, ktorá vyplynula z diskusie k tejto téme, je realitou aj na Slovensku. Pre argumentáciu prečo má poisťovňa plniť je možné využiť príslušný judikát ESD. Tématiku judikátov ESD (Európskeho súdneho dvora) pre PZP prezentoval Oliver Borko.

–  pre nastavenie limitov krytia v prípade poistenia zodpovednosti za škodu je dôležité poznať úrovne súm regresných náhrad zdravotnej poisťovne. Účastníkov, na základe svojich praktických skúseností edukoval Milan Hronec zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

–  je pridanou hodnotou poisťovacieho makléra vedieť klientovi poskytnúť aj informácie a názory týkajúce sa ekonomického vývoja vo svete. Najmä z pohľadu možného vplyvu na jeho riadenie pohľadávok, v rámci ktorého je jedným z nástrojov aj ich poistenie. Juraj Janči, country manager poisťovne  COFACE priniesol prezentáciu popisu príčin a následkov ekonomických kríz v minulosti, najmä krízy v rokoch 2008 – 2009 spojenú s úvahou o možných dôsledkoch Brexitu na aj slovenskú ekonomiku.

– informácie o solventnosti poisťovní na Slovensku sú verejné a kvalifikovaný poisťovací maklér by ich v rámci svojich odporúčaní pre klienta mal brať do úvahy. Konkrétne údaje o indexe solventnosti, porovnanie priemerných hodnôt slovenského a európskeho trhu a ďalšie zaujímavé informácie zozbierané zo správ o finančnom stave a solventnosti (SFCR) jednotlivých poisťovní so sídlom v SR, ale aj pobočiek poisťovní z iného členského štátu prezentovala Mária Kamenárová, členka Výboru Európskej spoločnosti aktuárov.

V rámci SIBAF® vzdelávania nás po dvoch workshopoch a seminároch s účasťou vyše 150 účastníkov nabližšie čaká podujatie SIBAF® fórum 2019, ktoré sa uskutoční na jeseň tohto roka a to 10. októbra v Bratislave.

Po dvoch, z pohľadu získanej spätnej väzby, úspešných vzdelávacích podujatiach, by sme sa chceli zvlášť poďakovať všetkým tým, ktorí vyplnili dotazník spokojnosti. V rámci odpovedí na otázky sa vyjadrili sa v tom duchu, že kvalita vzdelávania čo do jeho obsahu, je na SIBAF® podujatiach vysoká.

Ďakujeme ale aj za kritické podnety, s pokorou ich prijímame a pracujeme na eliminácii niektorých nedostatkov.

späť