Dohľad NBS nad finančným trhom a poisťovací segment

Národná banka Slovenska každoročne zverejňuje Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom. Tú za rok 2019 nájdete tu.

Pre poisťovací segment považujeme za dôležité nasledovné informácie:

1) Bude navýšené poistné v PZP?

NBS v správe hodnotí: „Poistné odvetvie PZP dlhodobo trpí nedostatočným poistným, čo má negatívny dopad na likvidáciu poistných udalostí a straty z tohto odvetvia musia poisťovne kompenzovať z príjmov z iných odvetví” . NBS vykonala v roku 2019 dohľad na diaľku vo všetkých poisťovniach a pobočkách poisťovní z iného členského štátu, cieľom ktorého bolo najmä preveriť a zistiť najlepšiu prax poisťovní pri výkone svojich činností v odvetví PZP. V správe NBS ďalej uvádza: “NBS preto plánuje v roku 2020 podrobne sledovať situáciu a následne prijať primerané opatrenia voči dohliadaným subjektom pôsobiacim v odvetví PZP ohľadom dostatočnosti poistného.”

NBS ako jedno z možných riešení uvádza navýšenie poistného v PZP: “K ozdraveniu súčasného stavu by prispelo navýšenie poistného tak, aby poisťovne boli schopné zabezpečiť svoju činnosť vrátane likvidácie poistných udalostí bez zbytočných prieťahov s odbornou starostlivosťou voči klientom a zároveň by poisťovne boli pripravené na prípadné zvyšovanie nákladov na poistné plnenia a nepriaznivý vývoj ďalších faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť PZP.”

2) Zmeny v poskytovaní osobitného finančného vzdelávania

NBS vo svojej správe konštatuje fakt, že novelou zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (účinná od 23. 2. 2018) sa rozšírila pôsobnosť NBS aj na výkon dohľadu nad poskytovateľmi osobitného finančného vzdelávania. “Touto výraznou zmenou sa dosiahol najmä prehľad o subjektoch, ktoré sú oprávnené poskytovať osobitné finančné vzdelávanie, sprísnenie podmienok, ktoré musia spĺňať uvedené subjekty a nemenej dôležitým prínosom bola práve snaha o zvyšovanie odbornosti a profesionalizácie poskytovania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,” uvádza v správe NBS.

V roku 2019 vykonala NBS prvýkrát dohľad na mieste u poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania, pričom posudzovala najmä kvalitu poskytovaného osobitnho finančného vzdelávania s ohľadom na to, aby bolo prínosom a zdrojom nových informácií a poznatkov. V správe sa tiež uvádza: “V konečnom dôsledku by zvýšenú kvalitu vzdelávania finančných agentov a finančných poradcov mali oceniť najmä ich klienti. NBS považuje osobitné finančné vzdelávanie za dôležitý nástroj na zvyšovanie kvality a vedomostí distribučných sietí ponúkajúcich finančné služby klientom.”

Začiatkom roka získala licenciu na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania aj naša spoločnosť EFIBA, ktorá je organizátorom SIBAF® vzdelávacích podujatí. V dôsledku aktuálneho diania v súvislosti s koronavírusom sme museliť zrušiť plánované SIBAF® workshopy a semináre, ale už 23. apríla sa môžete zúčastniť online webinára s Martinom Petruľákom, ktorý bude hovoriť najmä o uzavretí poistnej zmluvy na diaľku a neplatení poistného a postupov v zmysle platnej legislatívy. Viac o webinári a jeho možnom započítaní do plánovaného OFV nájdete tu.

Zaujímavé je aj to, že NBS v rovnaký deň po prvýkrát zverejnila ako samostatný dokument Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom pre oblasť ochrany spotrebiteľa za rok 2019.

Správa sa venuje o.i. aj týmto témam:

  • Nekalé obchodné praktiky pri zasielaní predpisov v neživotnom poistení.
  • Sumár reserší sankcí  v poistovníctve  týkajúce sa  čelných  skiel a  nekalých obchodných praktík.
späť