Judikát PZP z Rakúska


„Pre osobné autá, autá s ľahkým alebo ťažkým prívesom a pre malé nákladné autá je zimná výbava povinná v Rakúsku od 1. novembra do 15. apríla, v závislosti od počasia. Bez ohľadu na povinnosť použitia zimných pneumatík, môže byť  plnenie z poistnej udalosti z PZP vozidla oslobodené od povinnosti jeho vyplatenia aj v prípade jazdy bez primeraných pneumatík.

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú relevantné ustanovenia o miere zvýšenia rizika. Za zvýšenie rizika v zmysle § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 VersVG (Zákon o poistnej zmluve v Rakúsku) sa považujú všetky okolnosti, pre ktoré vozidlo nespĺňa KFG (Zákon o cestnej doprave) alebo nariadenia vydané na základe tohto spolkového zákona. Z toho dôvodu každé jedno ďalšie použitie takéhoto vozidla ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, ak je pretrvávanie týchto okolností spôsobené tzv. hrubou nedbanlivosťou. K zvýšeniu rizika dochádza len vtedy, ak štát/zákon definuje určitú dobu trvania pravidla. V prípade jednorazovej cesty za nebezpečných okolností vo všeobecnosti nedochádza k zvýšeniu rizika. Avšak, každé ďalšie používanie vozidla, ktoré už nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách z dôvodu nevhodných  pneumatík, predstavuje zvýšené riziko. Hrubá nedbanlivosť môže spočívať už v tom, že majiteľ vozidla napr. dva mesiace používa nevhodné pneumatiky na svojom vozidle.“

Ak je poisťovateľ úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti platiť poistníkovi jeho povinnosť voči poškodenému napriek tomu zostáva zachovaná. Pokiaľ poisťovateľ uspokojí poškodeného, ​​prechádza na neho pohľadávka poškodeného voči poistníkovi. Poisťovateľ má voči poistenému právo na postih. Výška postihu je obmedzená na 11 000 eur za 1 porušenie povinnosti / zvýšené riziko; 22 000 eur za dve a viac porušení povinnosti / zvýšené riziko V prípade zvýšenia rizika môže poistený poskytnúť protidôkaz kauzality alebo preukázať nedostatok zavinenia. V prípade komplexného poistenia motorových vozidiel môže poisťovateľ namietať aj oslobodenie od plnenia z dôvodu zvýšeného rizika. Na rozdiel od poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla však naplno zasahuje sloboda poskytovania výhod. Sloboda poskytovania výhod v komplexnom poistení nie je nijako obmedzená. Okrem toho je v komplexnom poistení výluka plnenia, ak bola poistná udalosť spôsobená hrubou nedbanlivosťou. Táto výluka je čiastočne zrušená pre niektoré poistné produkty. Tu sú dva zaujímavé rozsudky na tému hrubej nedbanlivosti v súvislosti s nevhodnými pneumatikami:

OGH 7 Ob 205 / 20b: KASKO poisťovňa je oslobodená od platenia z dôvodu zvýšeného rizika, pretože hĺbka dezénu dvoch zadných pneumatík bola len okolo 2,2 mm, takže sa dá predpokladať, že neexistujú pneumatiky, ktoré by boli dostatočne prevádzkovo bezpečné. Ako vyplýva z § 25 ods. 2 veta prvá VersVG, postačuje akákoľvek miera zavinenia poistníka, t. j. čo i len malá nedbanlivosť. Poistník/poistený nepopiera, že si musel byť vedomý už prevádzkovo nebezpečného stavu zadných pneumatík. Poistník má sídlo, poisťovateľ má sídlo v Rakúsku. Zmluvné strany komplexnej poistnej zmluvy sa dohodli aj na uplatňovaní rakúskeho práva. Bez nesprávneho úsudku odvolací súd vychádzal z toho, že zmluva o komplexnom poistení by mala vychádzať z rakúskych predpisov. Jediným rozhodujúcim faktorom pre zvýšenie rizika je skutočnosť, že minimálna hĺbka dezénu je v zimných podmienkach výrazne nižšia ako minimálna hĺbka dezénu 4 mm (len 2,2 mm na zadnej náprave). Právny názor nižších súdov, že k nehode došlo v Nemecku a podľa tamojších predpisov bolo pre poľadovicu, klzký sneh, kašovitý ľad alebo klzkú námrazu potrebné iba použitie zimných pneumatík s minimálnou hĺbkou dezénu 1,6 mm ( § 2 odsek 3a veta 1 [nemecké predpisy o cestnej premávke, § 36 ods. 3 veta 4 [nemecký predpis o cestnej premávke), nedorazil, preto nie je potrebná oprava. AG Papenburg (Nemecko) 20 C 322/15: Poistený jazdil ráno 17. januára okolo 5. hodiny so svojím vozidlom s letnými pneumatikami. V čase nešťastia bola teplota na mieste nešťastia 1,8 stupňa a relatívna vlhkosť 87,1 %. Nepadal sneh ani dážď. Poistník/poistený zišiel z jazdného pruhu, dostal sa do vedľajšej miestnosti vedľa cesty a svojím vozidlom narazil do stromu. Vzhľadom na tieto poveternostné podmienky malo byť nevyhnutné jazdiť so zimnými pneumatikami a tomu prispôsobiť rýchlosť. Objektívne nezákonné správanie je teda celkom zrejmé. „Hrubá nedbanlivosť“ okrem objektívne hrubo protiprávneho správania predpokladá aj subjektívne výrazne zvýšené zavinenie, o čo v tomto prípade nejde: Takéto subjektívne zavinenie už nie je možné vyvodiť z údajov uvedených poisteným v hlásení o nehode. Poistený na otázku o stave ciest odpovedal „poľadovica“. To však neumožňuje vyvodiť záver, že už pred skutočnou nehodou vedel alebo očakával, že na vozovke bude poľadovica. Ak vezmeme do úvahy všetky okolnosti, možno skôr predpokladať, že v konečnom dôsledku ide o predpoklady poistníka/poisteného o príčine nehody, ktoré urobil neskôr. Napríklad, keď došlo k nehode, povedalo sa: „Nie som si istý ako – buď ľad, alebo som zišiel z cesty“. Poistník/poistený aj počas osobného pojednávania zrozumiteľne vyhlásil, že výrok „poľadovica“ bol len jeho domnienkou. V žiadnom prípade si nebol istý a nechcel to dať najavo týmto záznamom v správe/hlásení. Ani dnes nevedel s istotou povedať, prečo zišiel z cesty. O zavinenie dopravnej nehody z hrubej nedbanlivosti pri jazde s letnými pneumatikami v zime nejde, ak poistník/poistený pri nástupe na cestu nepredpokladá klzkú poľadovicu. Musíte teda rozlišovať, či poisťovateľ namieta oslobodenie od plnenia zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo komplexného poistenia. Dôvody odmietnutia a právne dôsledky odmietnutia sú navrhnuté inak. Každý jednotlivý prípad by sa mal dôkladne preskúmať.

zdroj: www.asscompact.at

späť