NBS spresňuje úpravy zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť za škodu z činnosti SFA

V závere minulého roka NBS vydala metodické usmernenie k úprave zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť za škodu z činnosti SFA. Usmernenie nadobudne účinnosť 12. júna 2020.

Na základe návrhov EIOPA prijala v máji minulého roka Európska komisia delegované nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o IDD. V oblasti regulačno-technických noriem smernice, sa upravujú základné sumy / limity pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.

Delegované nariadenie bolo 22. novembra 2019 uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Materiál je dostupný tu.

Čas na prípravu do 12. júna 2020

Metodické usmernenie je zamerané predovšetkým na otázku rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu finančného sprostredkovateľa, a teda je relevantné pre poisťovne ako tvorcov predmetných poistných produktov. Zároveň sa jeho relevancia dotýka aj samotných SFA vo vzťahu k nastaveniu si podmienok vlastnej poistnej zmluvy.

Uvedený metodický pokyn je dôležitý tiež vo vzťahu k odbornej spôsobilosti člena štatutárneho orgánu SFA, resp. odborného garanta, keďže bude povinnosťou SFA zosúladiť si predmetné poistenie v súlade s týmto metodickým usmernením.

Odporúčania NBS

Dovoľujeme si z metodického usmernenia citovať, čo považujeme za zásadné:

“V súlade so zákonom sa môže poistná zmluva poistenia zodpovednosti uzavrieť nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom poistenej zmluvy poistenia zodpovednosti, s uplatnením princípu „loss occurence“, pričom toto poistenie kryje aj škody nahlásené minimálne do 7 rokov po účinnosti tejto poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v čase účinnosti tejto poistnej zmluvy, alebo
 1. prostredníctvom poistenej zmluvy poistenia zodpovednosti s uplatnením princípu „claims made“, t.j. poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému v čase účinnosti zmluvy. Takto uzavretá zmluva musí obsahovať automatické pripoistenie predĺženia doby na uplatnenie nárokov na náhradu škody minimálne do 7 rokov po účinnosti hlavného krytia tejto zmluvy. Rozšírenie doby na uplatnenie nárokov z pripoistenia kryje škody, ktorých príčina vznikla v čase účinnosti hlavného krytia tejto zmluvy, avšak nárok bol uplatnený minimálne do 7 rokov po účinnosti hlavného krytia tejto zmluvy.

Medzi výluky, ktoré NBS neodporúča zahrnúť do poistných podmienok s cieľom, aby neobmedzovali krytie rizík nevyhnutne súvisiacich s hmotnou zodpovednosťou pri výkone finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, patria napríklad:

 1. škody spôsobené zamestnancom, ktorému povinnosť vyplývala z pracovného predpisu,
 2. chyby pri výkone konzultačných a poradenských činností,
 3. škody spôsobené konateľmi spoločnosti (minimálne v rozsahu konateľov, ktorí sú zodpovední a/alebo vykonávajú výkon finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ak škoda vznikla v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva).

 

Medzi výluky, ktoré je treba detailne  špecifikovať tým spôsobom, aby neobmedzovali krytie rizík nevyhnutne súvisiacich s hmotnou zodpovednosťou pri výkone finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva patria napríklad:

 1. zlyhanie softvéru,
 2. sprostredkovanie blízkym osobám,
 3. nedodržanie lehôt,
 4. poskytnutie záruk ohľadom výnosov finančného produktu nad rámec krytia poskytnutého v zmluve o poskytnutí finančnej služby,
 5. škody spôsobené omeškaním so splnením zmluvnej či zákonnej povinnosti,
 6. škody spôsobené konaním v rozpore s právnymi predpismi,
 7. škody spôsobené pred úpadkom finančného agenta alebo finančného poradcu.

 

Zdroj informácií: Vestník NBS čiastka 46/2019 vydaná dňa 31. decembra 2019

Článok, ktorý sme téme v minulosti venovali, nájdete tu.

späť