Nové limity poistného krytia profesijnej zodpovednosti sprostredkovateľa poistenia

Európska komisia prijala delegované nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica IDD, pre regulačno-technické predpisy. Upravujú sa nimi základné sumy poistného krytia pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a pre finančnú spôsobilosť sprostredkovateľov poistenia a zaistenia.

Minimálne limity poistného krytia definované v IDD boli upravené s prihliadnutím na zmeny v európskom indexe spotrebiteľských cien, ktoré sa v príslušnom období t.j. od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zvýšili o 4,03%, nasledovne:

– minimálny limit krytia 1.250.000 EUR na poistnú udalosť sa zvýši na 1.300.380 EUR na poistnú udalosť

– minimálny limit krytia 1.850.000 EUR pre všetky nároky / rok sa zvýši na 1.924.560 EUR pre všetky nároky / rok

– minimálna výška finančnej spôsobilosti vo výške 18.750 EUR sa zvýši na 19.510 EUR

Nariadenie nadobudne účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, čo sa očakáva v blízkej dobe.

Následne sa v praxi začne uplatňovať 6 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.

V prípade Slovenskej republiky sa jedná o aktualizáciu znenia zákona 186/2009 z.z.

späť