Novela Trestného zákona v časti „Neoprávnené podnikanie“

Od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona 300/2005, ktorá doplnila do svojho znenia ustanovenie v §251 bod 2 e).
Ustanovenie sa týka rozšírenia rozsahu definície neoprávneného podnikania na vykonávanie regulovaných činností bez odbornej kvalifikácie, odbornej spôsobilosti. Nasledovne:

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c) a získa ním väčší prospech,
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo
e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Cieľom uvedeného ustanovenia podľa predkladateľa zákona je definovať kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania, kedy osoby bez odbornej kvalifikácie vykonávajú za úplatu činnosti, ktoré svojím obsahom napĺňajú činnosti, ktoré zákon osobitne reguluje.  Zdroj: Dôvodová správa k návrhu zákona
Podľa nášho názoru patrí medzi činnosti regulované osobitným zákonom, resp. činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť aj finačné sprostredkovanie a poradenstvo.

späť