Slováci odviedli štátu 65,190 mil. eur v podobe dane z poistenia

Vychádzajúc z aktuálnych čísel zverejnených Ministerstvom financií SR je zároveň možné na základe sumy odvedenej dane odhadnúť sumu, ktorú zaplatili slovenské subjekty (právnické a fyzické osoby) v rámci neživotného poistenia ako poistné.

Výška aktuálne zaplatenej dane z poistenia za rok 2019 predstavuje sumu 65,190 mil. eur.

Ako je možné toto číslo interpretovať z pohľadu slovenského poistného trhu?

Pamätáte si?

Daň z poistenia musia zaplatiť osoby povinné, uvedené v §4 zákona, z každého neživotného poistenia s výnimkou PZP, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Spadá sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Daň sa platí aj zo všetkých poistení podnikateľov – od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.
V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, mimo EÚ, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.

Prvý rok za nami
Prešiel teda rok od toho, čo predpis o dani z poistenia vstúpil do platnosti. Suma 65,190 miliónov eur predstavuje akruálne* vyjadrenú daň podľa údajov ku dňu 12. 2. 2020 zverejnených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Čo táto suma znamená?
Vychádzajúc z úhrady dane vo výške 8 % bola ako poistné slovenskými subjektmi v rámci neživotného poistenia zaplatená suma viac ako  814 875 000 eur. Definitívne čísla budú k dispozícii po overení audítormi k 31. 3. 2020, odhad je však taký, že trh neživotného poistenia na Slovensku vrátane PZP bude vo vyjadrení poistného predstavovať sumu 1,175 mld. eur.

Podľa poskytnutých údajov z Finančného riaditeľstva SR z prvého polroka 2019 bol počet poisťovateľov, ktorí zaplatili daň z poistenia, 117 (odvedená daň v celkovej výške 32,7 mil eur), počet poistníkov platiacich daň z poistenia bol 15 (v celkovej výške odvedenej dane 52 600 eur) a počet právnických osôb 29 (s výškou odvedenej dane 97 100 eur). Platiteľmi dane v danom období boli len právnické osoby.

* akruálny princíp znamená, že sa transakcie/skutočnosti účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia

späť