Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného.
K vyhláške je možné vyjadriť sa v zmysle pravidiel legislatívneho procesu do 4. februára 2019.

Predmetné opatrenie nebude, resp. podľa odhadov vyčíslenia nákladov zo strany predkladateľa by nemalo byť, pre poisťovateľov, ktorí ho budú obsahovo pripravovať a prikladať k zmluve, náročné z hľadiska nákladov.

V prípade predloženia formulára v papierovej podobe (10 min. náročnosť) sú náklady vyhodnotené sumou 0,95 eur a elektronicky (5 min. náročnosť) 0,48 eur. Na informáciu uvádzame, že papierová podoba formulára je odovzdávaná finančným agentom osobne, nie zasielaná poštou. Informačné formuláre sa predkladajú jednorazovo, a to len pri uzatváraní poistnej sumy.“ (zdroj: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie)

Navrhované znenie formulárov:

1)   informačný formulár k neživotnému poisteniu

Výška ročného poistného (v prípade, že poistná doba je kratšia ako jeden rok, tak výška celkového poistného) .…………… eur
             z toho na krytie rizík .…………… eur
             z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia .…………… eur
             z toho na úhradu ostatných nákladov, daňových a odvodových povinností poisťovateľa a zisk poisťovateľa .…………… eur

2)   Informačný formulár k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi

Celková výška poistného za (dojednaná poistná doba alebo desať rokov pri poistnej zmluve uzavretej na dobu neurčitú) .…………… eur
             predpokladaná suma určená na investovanie ………………… eur
             predpokladaná suma určená na krytie rizík .…………… eur
             predpokladaná suma nákladov na uzavretie poistenia .…………… eur
             predpokladaná suma ostatných nákladov poisťovateľa .…………… eur
Po uplynutí (dojednaná poistná doba alebo desať rokov pri poistnej zmluve uzavretej na dobu neurčitú) sa vyplatí suma vo výške .…………… eur

3)   informačný formulár k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi

Celková výška poistného za (dojednaná poistná doba alebo desať rokov pri poistnej zmluve uzavretej na dobu neurčitú) .…………… eur
             predpokladaná suma určená na sporenie ………………… eur
             predpokladaná suma určená na krytie rizík .…………… eur
             predpokladaná suma nákladov na uzavretie poistenia .…………… eur
             predpokladná suma ostatných nákladov poisťovateľa .…………… eur
Predpokladané minimálne poistné plnenie po dojednanej poistnej dobe v prípade poistenia na dobu určitú alebo po desiatich rokoch v prípade poistenia uzavretého na dobu neurčitú .…………… eur
späť