Zvýšenie limitu profesijnej zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia

Povinnosť navýšenia vyplýva zo zmeny smernice IDD.
Na základe návrhov EIOPA prijala v máji minulého roka Európska komisia delegované nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o IDD. V oblasti regulačno-technických noriem smernice, sa upravujú základné sumy / limity pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.

Delegované nariadenie bolo 22. novembra uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v úradnom vestníku, t.j. 12. decembra 2019 a začne sa uplatňovať uplynutím 6 mesiacov od dátum nadobudnutia jeho účinnosti, t.j od 12. júna 2020.

Počas tohto prechodného obdobia sú členské štáty povinné prispôsobiť svoje vnútroštátne právne predpisy a poskytnúť sprostredkovateľom poistenia a zaistenia a ich poskytovateľom poistenia čas na prípravu potrebných opatrení.

Plán prípravy metodického pokynu pre túto zmenu bol spomínaný aj na stretnutí vedenia NBS s predstaviteľmi subjektov kapitálového trhu, dôchodkového sporenia a poisťovní v Slovenskej republike.
Celé znenie oficiálnej prezentácie z tohto stretnutia si môžte prečítať tu: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Publikacie/Subjekty_KT_DS_a_P_2p_2019.pdf.

Text zmeny smernice IDD (EÚ) 2016/97
Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia disponovať poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti platným na celom území Únie alebo nejakou inou porovnateľnou zárukou pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zanedbania profesionálnych povinností do výšky aspoň 1 300 380 EUR pre každý nárok a úhrnom 1 924 560 EUR ročne pre všetky nároky, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľnú záruku už neposkytuje poisťovňa, zaisťovňa či iný subjekt, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia koná alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia oprávnený konať, alebo takýto subjekt prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.
Upravuje sa požiadavka, že sprostredkovateľ musí mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm získaného ročného poistného, najmenej však 19 510 EUR.

Celkové znenie zmeny smernice IDD nájdete tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1935&from=EN

späť