Daň z poistenia – vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR

DAŇ Z POISTENIA
V rámci témy dane z poistenia, ktorá sa vzťahuje na neživotné poistenie od 1.1.2019 sa od času jej schválenia vedie diskusia o jej uplatnení aj na neživotné poistenie, ktoré je uzatvorené ako doplnok k životnému poisteniu.
Ako modelový príklad uvedieme poistenie trvalých následkov úrazu, ktoré má klient dojednané v rámci svojho životného poistenia.

Podľa aktuálne vydaného vyjadrenia Finančného riaditeľstva SR (ďalej len FR SR) sa daňová povinnosť vzťahuje aj na tento typ poistenia. To znamená, že poisťovňa podľa tohto vysvetlenia je v takomto prípade povinná odviesť 8% daň z prijatého poistného za doplnkovú – neživotnú časť poistného.

V časti §3 Predmet dane sa uvádza:
„V zmysle zákona o poisťovníctve je umožnené poisťovni s povolením na vykonávanie životného poistenia kryť niektoré riziká neživotného poistenia bez toho, aby mala poisťovňa udelené povolenie na vykonávanie neživotného poistenia. V týchto prípadoch je uzavretá jedna poistná zmluva, ktorou sa kryje hlavné riziko (životné poistenie) a zároveň doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení (neživotné poistenie). V prípade uzavretia takejto jednej poistnej zmluvy je doplnkové poistenie predmetom dane podľa § 3 ods. 1 zákona o dani z poistenia. V prípade uzavretia poistnej zmluvy v odvetví životného poistenia s pripoistením vybraných rizík neživotného poistenia (napr. poistenie úrazu, poistenie choroby) je pripoistenie produktov neživotného poistenia taktiež predmetom dane podľa § 3 ods. 1 zákona o dani z poistenia“ .

Hlavný rozpor, ktorý vidíme v uvedenom ustanovení je rozpor v rozdielnej klasifikácii poistenia. Na jednej strane úrazové poistenie uzavreté k životnému poisteniu nespadá do klasifikácie poistných odvetví neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Na strane druhej, podľa filozofie FR SR v zmysle vyjadrenia k dani z poistenia, spadá (na základe toho istého textu) do poistných odvetví neživotného poistenia v zákone o dani z poistenia.

Doporučujeme sprostredkovateľom poistenia zaoberajúcich sa životným poistením, aby pozorne sledovali predpisy poistného,v ktorých by sa daňová položka podľa vyššie uvedeného mala objaviť.

späť