Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 má v oblasti poisťovníctva rezervy

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh “Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021”. Tento návrh však neobsahuje aspoň čiastkovú novelu, ktorou by sa menil a doplnil zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako pálčivú vnímame tému PZP. Problémy aplikačnej praxe tohto poistenia sú Ministerstvu financií SR dlhodobo známe, riešenia boli odbornou verejnosťou predostreté, ale nepochopiteľne sa odkladajú. Tiež dlho očakávané prijatie Smernice Európskej únie o PZP je stále neurčité a implementácia do slovenskej legislatívy bude dosiahnutá pravdepodobne až v rokoch 2023 alebo 2024.

Sme ale presvedčení o tom, že aj minimálne zmeny čiastočnou novelou by prispeli k podstatnému zníženiu počtu nepoistených vozidiel na trhu, k transparentnosti a efektívnosti zlepšenia systému PZP, zlepšením informovanosti poistených a v neposlednom rade aj k edukácii motoristickej verejnosti, a tak zvýšenej ochrany spotrebiteľov na poistnom trhu.

Čo navrhujeme?

Rozhodli sme sa, že z vyššie menovaných dôvodov budeme iniciovať hromadnú pripomienku. Podporiť ju je možné do 20. 1. 2021 vrátane, na tomto linku.

Do legislatívnych úloh vlády na rok 2021 navrhujeme zapracovať aj novelu zákona č. 381/2001 o PZP, a to do júla 2021 ako bod č. 2.

Obsahom čiastkovej novely by z nášho pohľadu mohlo byť najmä:

  1. Zníženie počtu nepoistených vozidiel v spolupráci s Dopravnými inšpektorátmi, resp. databázami Polície SR a SKP. Zavedením povinnosti držiteľa nepoisteného vozidla PZP zaplatiť okrem transparentnej pokuty polícii aj za každý načatý mesiac alikvótnu čiastku zo “sankčného ročného poistného” do garančného fondu SKP 
  2. Definovanie  pojmu „Fond zábrany škôd“ aj s odbornou komisiou na adresné a transparentné využitie časti prostriedkov z výberu 8 % odvodu z PZP poistného podľa potrieb trhu na zlepšenie systému PZP.
  3. Podstatne znížiť z dnešného až 100 % možného regresu uplatňovaného  poisťovňami v čase vzniku poistnej udalosti z dôvodu nezaplateného predpísaného poistného podľa splatnosti, resp. splátky poistného aktívneho poistného krytia PZP  na presne určenú  minimálnu a/alebo maximálnu hranicu regresu  zo strany poisťovní tak, aby  regres bol primeraný, ale nie nezvládnuteľný.
  4. Zaviesť povinnosť poisťovne informovať klientov akoukoľvek preukázateľnou formou (mailom, SMS, listom..) pri neuhradení príslušnej splátky poistného načas v zmysle poistných podmienok, koniec poistného krytia v tvare DD.MM.RRRR HH.MM.

Pri tvorbe hromadnej pripomienky sme čerpali z týchto zdrojov:

Špeciál Poistné rozhľady 2020  SLASPO https://www.slaspo.sk/tmp/asset_cache/link/0000078620/Special_PR_dec_2020_web.pdf

Bakalárska práca TUKE p. Bc. Karolíny Dronzekovej https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0582B7C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha

Pripomienka má charakter zásadnej pripomieky, a tak v prípade, že jej ÚVSR nevyhovie, budeme žiadať uskutočnenie rozporového konania.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za podporu, veríme, že navrhované legislatívne zmeny prispejú k skvalitneniu nielen našich služieb, ale celkovo života na Slovensku.

späť