SIBAF® fóra 2020 sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia

8. októbra sa konalo na online platforme vzdelávacie SIBAF® fórum 2020. Ako aj pri prezenčnej forme, zúčastnili sa ho opäť vybraní pedagógovia a študenti z katedier špecializovaných na financie, ekonomiku, poisťovníctvo, prípadne poistnú matematiku, aktuárstvo. Týmto bol prístup do dvoch online miestností, kde prednášky prebiehali, poskytnutý bezplatne. SIBAF® fóra 2020 sa tak zúčastnili študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Mateja Bela, Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity a Masarykovej univerzity.

Ešte pred samotným fórom boli študenti vyzvaní, aby na posúdenie odborníkmi poslali svoje bakalárske alebo diplmové práce, z ktorých vybrané získali ocenenie SIBAF® Award. Prihlásenými boli 3 študentské práce:

1) Daň z poistenia – komparácia vybraných krajín, Matej Malek

Bakalársku prácu nájdete tu: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E323F3CAC3F9

2) Perspektívy distribučných kanálov v poisťovníctve, Karin Szabová

Diplomovú prácu nájdete tu: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD93F7145DB9686262D232EFB2D7

3) Neplatiči pri povinnom zmluvnom poistení, Karolína Dronzeková

Bakalársku prácu nájdete tu: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0582B7C7FD1B

Po obdržaní prihlásených prác boli tieto posúdené nielen spoločnosťou EFIBA, organizátorom SIBAF® podujatí, ale aj audítorskou spoločnosťou TPA Slovakia. Spoločne oslovili partnerov z radu poisťovní, ktorí odpovedali na otázku: Ktorá z uvedených prác má podľa vášho názoru najväčší prínos pre prax a prečo?

Svojimi hodnotiacimi odpoveďami prispeli:

  • Peter Mucina, vedúci organizačnej zložky Euler Hermes SA, pobočky poisťovne iného členského štátu
  • AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Radovan Figura, vedúci organizačnej zložky MSIG Insurance Europe AG, pobočky poisťovne z iného členského štátu
  • Marián Bátovský, vedúci organizačnej zložky Colonnade Insurance S.A., pobočky poisťovne z iného členského štátu
  • Andrea Leskovská, členka predstavenstva Generali Poisťovne a.s.

Všetci menovaní na práci, ktorá sa im najviac páčila, vyzdvihovali jej praktickosť, prínos do praxe, ale aj porovnanie rozličných trhov Európy.

Výsledkom je, že z praktického hľadiska boli ako najužitočnejšie vyzdvihnuté a ocenenie SIBAF® Award bolo udelené nasledovne:

  1. miesto získala Ing. Karin Szabová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2. miesto získala Bc. Karolína Scholtzová z Technickej univerzity v Košiciach

Obe ocenené študentky vystúpili s prezentáciami svojich prác v rámci programu SIBAF® fóra 2020 a získali aj finančné odmeny.

Cieľom spolupráce je prepojiť univerzity s aktuálnou praxou na poistnom trhu, motivovať študentov k lepším absolventským prácam, zviditeľňovaniu svojej katedry a univerzity, ale najmä prehlbovaniu poznatkov a záujmu o prácu v segmente poisťovníctva, ktorý tvorí významný sektor ekonomiky.

Radi by sme sa touto cestou ešte poďakovali akademickej obci za spoluprácu, menovite:

– p. dekanke prof. Ing. Erike Pastorákovej PhD. z NHF EU v Bratislave, Katedry poisťovníctva

– p. prodekanovi Ing. Tomášovi Ondruškovi PhD.  z NHF EU v Bratislave, Katedry poisťovníctva

– p. doc. RNDr. Galine Horákovej, CSc  z FHI EU v Bratislave, Katedry matematiky a aktuárstva

– p. Ing. Kataríne Izakovej PhD,  EF UMB v Banskej Bystrici, Katedry financií a účtovníctva

– p. prof.  Ing. Tomášovi Klieštikovi PhD., FPEDAS UNIZA v Žiline, Katedry ekonomiky

– p. dekanovi doc. Ing. Michalovi Šoltésovi PhD., EF TUKE  v Košiciach, Katedry  bankovníctva a investovania

– p. Ing. Ľudmile Pavlíkovej PhD., EF TUKE v Košiciach, Katedry  bankovníctva a investovania

Ďakujeme a tešíme sa nabudúce.

späť