Zaplatená daň z poistenia za rok 2020 je vyššia o 6,3%.

Za rok 2019 výška tejto zaplatenej dane predstavovala 65,190 mil. eur. Ako sa jeho hodnota vyvíjala v roku 2020?

Kto platí daň

Daň z poistenia musí zaplatiť poisťovňa zo všetkého neživotného poistenia s výnimkou PZP. Spadá sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Poisťovne sú povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov – od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.

V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.

Dva roky účinnosti

V porovnaní s rokom 2019 sa jedná o nárast sumy odvedenej dane hodnote 4,109 mil €, t.j. o 6,3 %.

Suma 69,299 miliónov € predstavuje akruálne* vyjadrenú daň podľa údajov ku dňu 15. 2. 2021 zverejnených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z úhrady dane vo výške 8 % bola ako poistné slovenskými subjektmi v rámci neživotného poistenia, bez poistného z PZP, zaplatená suma viac ako 866.237.500 €.

Odvod z PZP poistenia (8%) bol za rok 2020 vo výške 30,018mil €, čo reprezentuje 375,225 mil € prijatého poistného.

Celkový trh neživotného poistného SR z pohľadu prijatého poistného predstavuje za rok 2020 sumu odhadom 1,241 mld €. Definitívne čísla budú k dispozícii po overení audítormi k 31.3.2021.

 

* akruálny princíp znamená, že sa transakcie/skutočnosti účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia     

späť