Správa poisťovacieho ombudsmana za rok 2018. Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za rok 2018

Útvar poisťovacieho ombudsmana Slovenskej asociácie poisťovní zverejnil výročnú správu o svojej činnosti za rok 2018.

Okrem iného v správe uvádza:

Z celkového počtu 121 ukončených konaní ku dňu vydania tejto správy boli nároky spotrebiteľa plnené v 20 % prípadov. Z týchto 20 % úspešne ukončených sporov vedených v režime alternatívneho súdneho sporu (ARS) tvorí:

13 % ukončených z dôvodu dobrovoľného plnenia poisťovne pred dosiahnutím výsledku sporu, t. j. pred uzatvorením dohody o vyriešení sporu.

Formálne boli tieto prípady ukončené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o ARS, t. j. odložením;

5% formálne odmietnutých prípadov v dôsledku absencie vecnej príslušnosti Ombudsmana, avšak poisťovňa poskytla požadované plnenie;

2 % ukončených uzatvorením dohody o ARS.

Viac sa dočítate tu.

Národná banka Slovenska zverejnila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom.

Podľa informácií v nej uvedených došlo počas roka 2018 k poklesu počtu agentov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie.

V porovnaní koncoročných údajov rokov 2017 a 2018 došlo k poklesu:
Samostatný finančný agent (SFA) FA z pokles 554 na 518
Podriadený finančný agent (PFA) pokles 17 983 na 16 530
Viazaný finančný agent (SFA) pokles z 12 011 na 10 662.

Celú správu si môžete prečítať tu.

späť