Hlasovanie 2022

Hlasujte v ankete SIBAF® award 2022 "Najlepšia poisťovňa"

Zúčastniť sa ankety (hlasovať) môžu sprostredkovatelia poistenia (fyzické a/alebo právnické osoby), ktoré sú k 1. 10. 2022 minimálne 2 roky zapísané v registri finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov NBS podľa zákona 186/2009 Z.z. ako finančný poradca, samostatný finančný agent alebo sprostredkovateľ poistenia z iného  členského štátu, resp. finančný agent z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Za sprostredkovateľov poistenia môžu hlasovať ich štatutári, podriadení finanční agenti a/alebo zamestnanci, ktorí rovnako minimálne 2 roky aktívne spolupracovali minimálne s troma poisťovňami (t.j. sprostredkovali poistenia a riešili aj poistné udalosti klientov v daných poisťovniach) ďalej len „hlasovací subjekt“.

 

 

→   Hlasovací lístok [Stiahnuť PDF]

 

 

Pravidlá odbornej ankety SIBAF® award 2022

 

 1. Anketu SIBAF® award 2022 (ďalej len „anketa“) vyhlasuje a organizuje spoločnosť EFIBA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava IČO:51 443 783 ďalej len „EFIBA“. EFIBA si vyhradzuje právo uskutočniť priebeh a spracovanie anketového hlasovania, príp. jeho časti, aj prostredníctvom zmluvne poverenej právnickej osoby, a to TPA AUDIT, s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, v zastúpení Štefana Pažického (licencia SKAU č. 911), audítorom zodpovedným za overenie výsledkov hlasovania (e-mail: stefan.pazicky@tpa.grou.sk).
 1. Porotu SIBAF® award 2022 tvoria: Galina Horáková, Pavel Hrica, Oliver Borko (predseda). Členovia poroty nemôžu hlasovať v ankete.
 1. Hodnotenie v ankete je dobrovoľné. Zúčastniť sa ankety (hlasovať) môžu sprostredkovatelia poistenia (fyzické a/alebo právnické osoby), ktoré sú k 1. 10. 2022 minimálne 2 roky zapísané v registri finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov NBS podľa zákona 186/2009 Z.z. ako finančný poradca, samostatný finančný agent alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, resp. finančný agent z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Za sprostredkovateľov poistenia môžu hlasovať ich štatutári, podriadení finanční agenti a/alebo zamestnanci, ktorí rovnako minimálne 2 roky aktívne spolupracovali minimálne s troma poisťovňami (t.j. sprostredkovali poistenia a riešili aj poistné udalosti klientov v daných poisťovniach) ďalej len „hlasovací subjekt“.
 1. Hodnotenie poisťovne, resp. pobočky poisťovne od spoločnosti uvedenej na hlasovacom lístku, ktorá má v nich priamo či nepriamo kvalifikovanú účasť prostredníctvom fyzických osôb alebo majetkového prepojenia, nebude z pohľadu objektivity započítané. Rovnako nebude započítané hodnotenie pri majetkových prepojeniach s kvalifikovanou účasťou poisťovne, resp. pobočky poisťovne v spoločnosti uvedenej na hlasovacom lístku.
 1. Hlasujúci subjekt je oprávnený v ankete hodnotiť okrem vymenovaných poisťovní a pobočiek poisťovní na hlasovacom lístku aj poisťovňu pôsobiacu na Slovensku na základe práva slobodného poskytovania služieb, pričom je pre platné hlasovanie potrebné uviesť celý obchodný názov poisťovne z databázy NBS https://subjekty.nbs.sk/?c=990 Poisťovne/Voľné/cezhraničné pôsobenie poisťovní z iného členského štátu.
 1. Hlasujúci subjekt hodnotí poisťovne uvedené na hlasovacom lístku zvlášť pre každú z troch kategórií:
 •            kategória: Poistenie priemyslu a podnikateľov
 •            kategória: Havarijné poistenie motorových vozidiel
 •            kategória: Poistenie občanov
 1. Po spracovaní platných hlasovacích lístkov budú zverejnené len celkové výsledky z každej kategórie. Konkrétne hodnotenia od hlasujúcich subjektov sa nezverejňujú a sú neverejné.
 1. Hlasujúci subjekt v ankete udeľuje hodnoteným poisťovniam body v rozsahu 1 bod až 10 bodov, pričom 1 znamená najhoršie hodnotenie a 10 najlepšie hodnotenie.
 1. Za každú spoločnosť (FP, SFA, SPzČŠ) sa môžu poslať max. dva hlasovacie lístky za jednu kategóriu, t.j. v teoretickom prípade 6 rôznych ľudí (štatutári, PFA alebo zamestnanci) za spoločnosť môže hlasovať v 3 kategóriách.
 1. Anketový lístok je pre každú z kategórií platný, ak hlasujúci subjekt vyplnil bodmi (1-10 bodov) vo všetkých okruhoch aspoň 3 (tri) poisťovne z príslušného zoznamu, príp. doplnil poisťovňu v rámci FOS.
 1. Z dôvodu objektivity výsledkov je pre platné hodnotenie každej poisťovne nutné, aby ju hodnotilo minimálne 15 spoločností a 25 platných hlasovacích lístkov.
 1. Pre započítanie a platnosť hlasovacieho lístka pre každú kategóriu sa okrem podmienok uvedených vyššie vyžaduje, aby hlasujúci subjekt vyplnil všetky povinné údaje uvedené v hlasovacom lístku daného hlasujúceho subjektu t.j. meno a priezvisko, e-mail, funkcia, obchodné meno spoločnosti, kategóriu spoločnosti hlasujúceho subjektu (FP, SFA alebo SPzČS), IČO obchodného mena spoločnosti (osobné údaje v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov).
 1. Hlasovacie lístky sa posielajú výhradne e-mailom na anketaSIBAF@tpa-group.sk do 3. októbra 2022 vrátane.
 1. Podkladom pre celkové hodnotenie v jednotlivých kategóriách sú 4 okruhy.
 1. Výsledky ankety sa vyhodnotia pre každú z troch kategórií prostredníctvom štatistických metód. Body pridelené každej poisťovni z platných hlasovacích lístkov za každý zo štyroch príslušných okruhov sa spočítajú a vydelia počtom platných hlasujúcich lístkov. Takto získané základné bodové výsledky konkrétnej poisťovne dosiahnuté v jednotlivých okruhoch sa spočítajú a vydelia počtom všetkých okruhov. Týmto výpočtom sa získa celkový priemerný počet bodov danej poisťovne za konkrétnu kategóriu. Za účelom čo najobjektívnejšieho hodnotenia poisťovne sa vypočíta aj smerodajná odchýlka, prostredníctvom ktorej je možné stanoviť minimálny počet bodov, ktoré jednotlivé poisťovne v posudzovanej kategórii získajú s pravdepodobnosťou 0,95. To znamená, že od celkového priemerného počtu bodov sa odpočíta 1,65 násobok príslušnej smerodajnej odchýlky. Tak bude vypočítaná hodnota, ktorá bude predstavovať celkové finálne hodnotenie danej poisťovne pre príslušnú kategóriu (jednotlivé výsledky budú zaokrúhlené na tri desatinné miesta).
 1. Na základe výsledkov vyššie uvedeného bude stanovené celkové poradie v každej z troch kategórií na prvých piatich miestach.
 1. Audítor si vyhradzuje právo navrhnúť porote ankety vyradiť tie doručené hlasovacie lístky, ktoré by vykazovali znaky neobjektívneho hlasovania, príp. znaky manipulácie.
 1. Hodnotenie v ankete prebieha od 19. 09 do 3. 10.2022 vrátane. V prípade potreby môže byť po rozhodnutí poroty tento termín zmenený/predĺžený.
 1. Výsledky ankety budú vyhlásené na SIBAF® fóre 2022 v Bratislave, 13. októbra 2022.
 1. Výsledky ankety budú následne zverejnené na www.efiba.sk a www.opoisteni.sk. EFIBA je oprávnená zverejniť zoznam hlasujúcich subjektov v ankete v rozsahu obchodné meno subjektu (v abecednom poradí) a IČO hlasujúceho subjektu, a to v písomnej alebo elektronickej podobe spoločne s výsledkami ankety.
 1. EFIBA v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) získava a spracúva osobné údaje hlasujúcich subjektov/účastníkov v ankete, ktoré získala prostredníctvom vyplneného anketového lístka v ankete SIBAF® award 2022. Hlasujúci subjekt vyplnením a odoslaním hlasovacieho lístka SIBAF® award 2022 dobrovoľne poskytuje vymedzené osobné údaje a zároveň udeľuje spoločnosti EFIBA súhlas v zmysle Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti EFIBA s.r.o. zverejnených na www.efiba.sk.
 1. Porota v súvislosti s vyhlásením výsledkov ankety môže udeliť titul za „POČIN ROKA“ alebo „OSOBNOSŤ POISTNÉHO TRHU“ za významnú aktivitu v prospech sprostredkovateľov poistenia a/alebo poistného trhu.

 

V Bratislave, dňa 12. septembra 2022

Porota SIBAF® award 2022