Kurz OFV pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia - 15 hodín

95 € 

 

 

OBJEDNAŤ

 26 odborných prednášok v podaní expertov z praxe poistného trhu a univerzitného prostredia.
Detaily o jednotlivých prednáškach nájdete nižšie 

Momentálne nedostupné
Kód: 275
€95

Dátum trvania: 18. apríl 2023 -  31. december 2023     Sektor: Poistenie a zaistenie     Stupeň: Stredný stupeň odbornej spôsobilosti     Počet hodín: 15

Dátum absolvovania: 31.12.2023

Cieľová skupina pre kurz

Sprostredkovatelia poistenia (PFA), zamestnanci SFA, ktorí vykonávajú sprostredkovanie poistenia vo vyššej miere zamerané na produkty neživotného poistenia pre neprofesionálnych a profesionálnych klientov.

Zamestnanci poisťovní, ktorí spadajú do pôsobnosti zákona o FSaFP resp. Smernice IDD t.j. majú povinnosť absolvovať kontinuálne odborné vzdelávanie.

Vhodný pre osoby:

 • ktorým aktuálna lehota povinnosti absolvovania OFV končí 31.12.2023 alebo v roku 2024.
 • ktoré už v minulosti absolvovali OFV v sektore poistenia a zaistenia min. pre základný stupeň. Pre pochopenie informácií v kurze sú potrebné minimálne základné poznatky a skúsenosti z trhu poistenia a sprostredkovania poistenia a súvisiace poznatky.

V prípade, ak Vám lehota pre absolvovanie OFV končí ešte v roku 2023, tento kurz pre vás nie je vhodný z hľadiska splnenia časovej podmienky pre nadväznosť OFV,

Odborné kurzy, ktoré budete študovať

Celkovo 26 odborných kurzov, ktoré sú prezentované expertmi z praxe poistného trhu a univerzitného prostredia. Jedinečný mix obsahu z teoretickej roviny tém súvisiacich s poistením (právo, princípy poistenia, rizikový manažment, súdne rozhodnutia a pod) a praktických skúsenosti uplatňované v poisťovníctve.

V rámci tohto kurzu sú obsiahnuté všetky okruhy tém uvedené vo vyhláške č. 39/2018 Z.z Ministerstva financií SR zo strany pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia. Ich zoznam je uvedený nižšie.

 

Viac informácií o jednotlivých odborných kurzoch

  

 

 

 

Ing. Mária Kamenárová Posúdenie solventnosti poisťovní a ich rizikovosti na Slovensku
 • Dĺžka: 26 min.
 • Lektor: JUDr. Ing. Mária Kamenárová

Obsah:

 • Ciele Solventnosti II, Správa o finančnom stave a solventnosti (SFCR),
 • Užitočnosť poznania stavu solventnosti poisťovne pre makléra,
 • Obsah SFCR správy,
 • Posúdenie solventnosti poisťovní
JUDr. Jakub Mandelík, PhD. Spoluvina pri dopravnej nehode – Dôvody a vplyv na trestnú a občiansku zodpovednosť
 • Dĺžka: 36 min.
 • Lektor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD

Obsah:

 • trestná a občianska zodpovednosť
 • základný rámec právnej úpravy na oblasť dopravných nehôd
 • alternatívy pri strete vozidiel v civilnom sporovom konaní
 • spoluzodpovednosť za vznik dopravnej nehody
 • stanovenie príčiny dopravnej nehody
 • relevantná judikatúra
Ing. Mária Kamenárová, PhD. Životné poistenie, základné princípy a typy poistných produktov
 • Dĺžka: 33 min.
 • Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah:

 • občiansky zákonník – definícia pojmu poistenie osôb
 • základné princípy životného poistenia
 • poistné riziko v životnom poistení
 • typy životného poistenia
 • kategórie poistenia
 • špeciálne informačné povinnosti poisťovateľa
 • poistné odvetvia životného poistenia
Ing. Mária Kamenárová, PhD. Základná charakteristika investičných produktov založených na poistení
 • Dĺžka: 30 min.
 • Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah:

 • investičné produkty založené na poistení (PRIIPS)
 • obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID)
 • základná charakteristika investičných produktov založených na poistení
 • kapitálové životné poistenie (KŽP)
 • investičné životné poistenie (IŽP)
 • príklady a porovnanie KŽP a IŽP investičnej zložky
 • investičný horizont, porovnanie s fondami kolektívneho investovania
Ing. Mária Kamenárová, PhD. Základy poistnej matematiky
 • Dĺžka: 69 min.
 • Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah:

 • vysvetlenie základných pojmov
 • poistná matematika v životnom, zdravotnom a neživotnom poistení
 • aktuár a jeho úloha v poistení
 • rola manažéra riadenia rizík poisťovne
 • zaistenie - popis a definície, solventnosť poisťovne
Ing. Mária Kamenárová, PhD. Produkty životného poistenia
 • Dĺžka: 37 min.
 • Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah:

 • poistné riziko
 • poistná suma a poistné plnenie v produktoch životného poistenia
 • opcie a garancie v produktoch životného poistenia
 • poistné odvetvia životného poistenia
JUDr. Milan Hronec Regresné náhrady zdravotných a sociálnej poisťovne
 • Dĺžka: 31 min.
 • Lektor: JUDr. Milan Hronec

Obsah:

 • regresné právo poisťovne
 • uplatňovanie / neuplatňovanie legislatívy k pojmu „škoda“
 • základná legislatíva – vysvetlenie
 • zodpovedný subjekt
 • regresné právo zdravotnej poisťovne voči poistencovi a tretej osobe
 • poistenie proti regresnému právu zdravotnej poisťovne, príklad: Úhrny súm regresných náhrad zdravotnej poisťovne
Ing. Lenka Andrašiová Poistenie pohľadávok – 1. časť
 • Dĺžka: 21 min.
 • Lektor: Ing. Lenka Andrašiová

Obsah:

 • čo je poistenie pohľadávok
 • prínosy poistenia pohľadávok
 • produkty a poistné podmienky
Ing. Miloš Žernovič, PhD. Neživotné poistenie: Risk manažment – 1. časť
 • Dĺžka: 34 min.
 • Lektor: Ing. Miloš Žernovič, PhD.

Obsah:

 • neživotné poistenie – risk manažment
 • riziková obhliadka – čo to je a čo zahŕňa
 • riziková obhliadka pre riziká typu FLEXA
Ing. Miloš Žernovič, PhD. Neživotné poistenie: Risk manažment – 2. časť - príklady z praxe
 • Dĺžka: 20 min.
 • Lektor: Ing. Miloš Žernovič, PhD.

Obsah:

 • praktické informácie pre realizáciu rizikovej obhliadky
 • obhliadka – odporúčanie – reakcia klienta – zníženie rizika
JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. Vybrané právne aspekty regulácie dohľadu nad finančným trhom v SR
 • Dĺžka: 41 min.
 • Lektori: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah:

 • integrovaný dohľad nad finančným trhom SR – legislatíva, činnosti NBS pri dohľade nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, spôsob realizácie dohľadu zo strany NBS, všeobecné zásady výkonu dohľadu NBS, formy výkonu dohľadu, postupy NBS pri výkone dohľadu na diaľku a dohľadu na mieste, práva a povinnosti osoby vykonávajúcej dohľad a dohliadaného subjektu, konanie vo veciach dohľadu, vymedzenie ochrany finančných spotrebiteľov
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. Poistenie a jeho podstata. Vzťah rizika a poistenia.
 • Dĺžka: 29 min.
 • Lektor: prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Obsah:

 • podstata poistenia a definovanie poistenia
 • kľúčové prvky mechanizmu poistenia
 • porovnanie prvkov - riziko a neistota
 • základné druhy rizík
 • charakteristika poistiteľných rizík
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. Poisťovníctvo a jeho postavenie v  ekonomike. Poistné vzťahy a regulácia.
 • Dĺžka: 28 min.
 • Lektor: prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Obsah:

 • vymedzenie poisťovníctva a jeho postavenia v ekonomike
 • poistné vzťahy: verejné a súkromné poistenie
 • princípy poistných vzťahov
 • poistný trh a jeho subjekty
 • regulácia a dohľad nad poistným (finančným) trhom
Ing. Andrea Snopková, PhD. Právna úprava a poistná zmluva
 • Dĺžka: 33 min.
 • Lektor: Ing. Andrea Snopková, PhD.

Obsah:

 • právne normy upravujúce podnikanie poisťovní: zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve
 • daň z poistenia
 • Občiansky zákonník
 • poistná zmluva: právna úprava, náležitosti a súčasti poistnej zmluvy
 • práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
 • všeobecné poistné podmienky
 • poistné plnenia, pripoistenia a výluky z poistenia
Ing. Andrea Snopková, PhD. Základné princípy zaistenia a spolupoistenie
 • Dĺžka: 21 min.
 • Lektor: Ing. Andrea Snopková, PhD.

Obsah:

 • definícia zaistenia
 • definícia spolupoistenia
 • poisťovací pool
Ing. Peter Straka Stručná analýza požiarneho nebezpečenstva v  priemyselnom podniku
 • Dĺžka: 55 min.
 • Lektor: Ing. Peter Straka

Obsah:

 • nebezpečenstvá ovplyvňujúce rizikovú situáciu podniku – vnútorné a vonkajšie
 • výrobný proces (skladovanie, energetika a ďalšie)
 • organizačná požiarna ochrana
 • stavebná požiarna ochrana
 • technická požiarna ochrana
 • hodnotenie požiarneho nebezpečenstva
 • legislatíva odporúčaná na preštudovanie
JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. Pramene práva Slovenskej republiky a  práva EÚ
 • Dĺžka: 36 min.
 • Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah:

 • definícia práva ako systému noriem
 • pramene práve vs. právne normy
 • materiálne pramene práva
 • formálne pramene práva
 • právne predpisy – normatívne právne akty
 • právne normy (časová, územná a vecná pôsobnosť právnej normy)
 • pramene práva Európskej únie
JUDr. Imrich Fekete Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP
 • Dĺžka: 40 min.
 • Lektor: JUDr. Imrich Fekete

Obsah:

 • Náhrada škody z PZP - Podmienky vzniku práva, doba trvania a rozsah náhrady. Východiská pre určenie práva poškodeného. Dohľadový benchmark k výške poistného plnenia pri prenájme náhradného vozidla. Aktuálny prípad zo súdnej praxe. Nárok na náhradné vozidlo vs. škoda na náhradnom vozidle. Nárok na náhradné vozidlo ako skutočná škoda.
Peter Oščipovský Odhad škôd pri poistení majetku podnikateľov a priemyselných prevádzok
 • Dĺžka: 31 min.
 • Lektor: Peter Oščipovský

Obsah:

 • Proces úpisu pri poistení podnikateľov a priemyselných prevádzok, Odhad škody pri poistení majetku, Odhad škody pri poistení technických rizík, Odhad škody pri zodpovednosti za škodu
JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. Právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
 • Dĺžka: 40 min.
 • Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah:

 • Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Ing. Peter Straka Riziko krádeže vlámaním v poistení bytov
 • Dĺžka: 43 min.
 • Lektor: Ing. Peter Straka

Obsah:

 • Definícia krádeže vlámaním, Vývoj krádeže vlámaním - štruktúra a počet, Legislatívne pojmy pre zabezpečenie, proti krádež. Certifikácia, Funkcie segmentov zabezpečenia, Časový faktor zabezpečenia Základné prvky mechanického zabezpečenia (dvere, okná, zámky), Elektronické zabezpečovacie systémy
JUDr. Imrich Fekete Regresy v PZP. Teoretické východiská a prax
 • Dĺžka: 47 min.
 • Lektor: JUDr. Imrich Fekete

Obsah:

 • Regresná agenda v PZP – úvod do problematiky, právo na náhradu poistného plnenia vs. Postihové právo poisťovne, základné funkcie regresného práva, zákonné predpoklady pre uplatnenie postihového práva, paralelná úprava postihu proti poistníkovi a poistenému, princíp proporcionality a limitácia výšky postihu, východiská súdnej praxe ohľadne limitácie výšky postihu
Ing. Miroslav Suchý Dôchodkové zabezpečenie SR
 • Dĺžka: 18 min.
 • Lektor: Dôchodkové zabezpečenie SR

Obsah:

 • Piliere dôchodkového zabezpečenia SR a aktuality roku 2023, Index závislosti, I. pilier dôchodkového zabezpečenia, II. Pilier dôchodkového zabezpečenia, Dôchodková správcovská spoločnosť, Príspevky a sadzba príspevkov do II. piliera, Výpis z účtu starobného dôchodkového sporenia
JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu z pohľadu finančného sprostredkovateľa
 • Dĺžka: 32 min.
 • Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah:

 • Právna úprava EU a slovenská legislatíva, definícia pojmov legalizácia, financovanie terorizmu a neobvyklá obchodná operácia, vymedzenie tzv. povinnej osoby, politicky exponovaná osoba, konečný užívateľ výhod, identifikácia a jej overenie, základná starostlivosť, zjednodušená starostlivosť, zvýšená starostlivosť, postupy pri zistení neobvyklej obchodnej operácie, ďalšie povinnosti povinných osôb
EFIBA s.r. a doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. Finančné trhy, neživotné poistenie a distribúcia poistenia. Etické normy..
 • Dĺžka: 15 min.
 • Lektor: Martin Sinčák a doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Obsah:

 • Finančný trh – charakteristika a subjekty. Neživotné poistenie. Distribúcia poistných produktov. Najnovšie trendy v oblasti elektronického poskytovania finančných služieb. Informácie o ochrane osobných údajov klienta.
 • Definícia pojmov etika a morálka, úrovne aplikácie etiky v manažmente,
 • Etické kódexy, obsah a účinnosť etického kódexu, etické kódexy na poistnom trhu SR
Daniel Martini, Všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensku
 • Dĺžka: 39 min.
 • Lektor: Daniel Martini

Obsah:

 • Všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensku a v európskom kontexte, daň z príjmov fyzických osôb pri poistnom plnení (životné poistenie a investičné životné poistenie), DPH špecifiká pri poskytovaní služieb poistenia a finančného sprostredkovania, stanovovanie poistných súm z pohľadu DPH, praktické príklady - Poistné plnenie pri krádeži auta / stroja v prípade platiteľa DPH a neplatiteľa DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v tomto článku.

Späť do obchodu