Nové údaje o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2020 a 2019 v členení podľa jednotlivých odvetví neživotného poistenia.
Pripomíname, že v zmysle zákona o dani z poistenia sa daň nevzťahuje na PZP poistenie, ktoré je zaradené do odvetvia s poradovým číslom 10.

späť