Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných dát

EFIBA s.r.o., (ďalej len EFIBA) ako prevádzkovateľ informačného systému „SIBAF registracia“ a „SIBAF award“, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. 

Zabezpečenie vašich osobných dát

Spoločnosť EFIBA s.r.o. dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované bez poskytnutého súhlasu prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom.

V mene prevádzkovateľa môžu získavať osobné údaje oprávnené osoby, ktorým toto vyplýva z pracovnoprávnych predpisov resp. osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. 

Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Obchodný názov spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti

Adresa trvalého pobytu

Číslo bankového účtu

Email

Meno

Priezvisko

Telefón/Mobil

Funkcia

obrazové snímky, fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy

Sprostredkovatelia a príjemcovia, ktorý spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú spoločnosti:

SECORAMA s.r.o., so sídlom Kresánková 7/B, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64699/B

A&D OFFICE s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 876, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel, Sro, Vložka č. 15095/P

LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. so sídlom Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54642/B

TPA AUDIT, s.r.o.,  so sídlom námestie Mateja Korvína 1, 811 07  Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 43738/B a prostredníctvom poverenej osoby Štefan Pažický  (licencia SKAU č. 911)

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom:

služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké.

služby SurveyMonkye, ktorá slúži na spravovanie spätnej väzby prostredníctvom dotazníka. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou SurveyMonkey Inc.

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci, resp. štatutárni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je však uvedené vyššie, Vaše osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a SurveyMonkye, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a SurveyMonkye okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne a transparentne, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. 

V zmysle zákona máte nárok požiadať nás o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. 

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti, alebo emailom na martin.sincak@efiba.sk. 

Právo na informácie

(a) PRÁVO NAMIETAŤ: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti EFIBA alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

(b) PRÁVO NA INFORMÁCIE: Vaším právom je požiadať spoločnosť EFIBA s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych okolnostiach najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych okolnostiach vás budeme včas informovať. 

Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.). 

(c) PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

(d) PRÁVO NA OPRAVU: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

(e) PRÁVO NA VÝMAZ/PRÁVO NA ZABUDNUTIE: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a spoločnosť EFIBA Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov.

(f) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť EFIBA obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA, bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou.

(g) PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ: V prípade, ak (i) je to technicky možné, (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov sa deje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, (iii) a nie z dôvodu splnenia úlohy vo verejnom záujme, (iv) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, a (v) prenos osobných údajov nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb, máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. .xml). Pri takto spracúvaných osobných údajoch máte právo žiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.

(h) PRÁVO ODMIETNUŤ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť EFIBA v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môže však zasielať ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky.

V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. 

Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania. Ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete tiež obracať e-mailom na adrese martin.sincak@efiba.sk alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti:
EFIBA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany. 

Spracovanie osobných údajov

EFIBA s.ro. spracúva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní. 

Osobné údaje

Účel spracovania

Právny základ

Obchodný názov spoločnosti, Adresa sídla spoločnosti, Adresa trvalého pobytu, Číslo bankového účtu, Email, Meno, Priezvisko, Telefón, obrazové snímky, fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy

Výlučne za účelom zabezpečenia organizácie, ako aj riadneho a plynulého priebehu vzdelávacích a spoločenských podujatí

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Účel spracovania

Právny základ

Email, Meno, Priezvisko

Výlučne za účelom marketingových aktivít alebo s ponukami zmluvných partnerov spoločnosti (zasielanie newslettra) prostredníctvom elektronickej pošty, dotazníkov s cieľom zlepšenia a podpory organizovaných budúcich podujatí

Súhlas s poskytnutím

poskytované osobné údaje pre službu Mailchimp v rozahu: Meno, Priezvisko, Email

poskytované osobné údaje pre službu SurveyMonkey v rozsahu: Email

Právny základ Súhlas
Osobné údaje Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón/mobil (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj)
Účel spracovania výlučne za účelom zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia ankety SIBAF award 2019, ako aj riadneho a plynulého priebehu ankety
Doba spracovania Do 31.12.2019

Doba spracúvania osobných údajov a právne základy spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracúvať 24 mesiacov od udelenia Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s účasťou v ankete SIBAF award 2019 budú spracúvané a uchovávané do 31.12.2019. Následne budú vymazané. Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na vopred písomne uvedené obdobie.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú pre organizáciu podujatia, a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 3 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať

Súhlas

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali prostredníctvom marketingových aktivít (zasielanie newslettra – prostredníctvom elektronickej pošty) s cieľom zlepšenia a podpory organizovaných budúcich podujatí alebo s ponukami zmluvných partnerov spoločnosti, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti odvolať Váš súhlas budete informovaní v každej obdržanej správe.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. 

Aktuálna verzia týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná dňa 1.8.2019 doplnením verzie zo dňa 02.10.2018.

Doplnenie týchto podmienok sa týka účelu poskytnutia a spracovania údajov pre hodnotenie ankety SIBAF award 2019 a úpravy jazykových nepresností.Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu