Podmienky účasti na podujatiach SIBAF®

Stiahnuť:

Podmienky účasti na podujatiach SIBAF® platné od 16.04.2020

Podmienky registrácie a účasti na podujatie SIBAF®

(ďalej len „Podmienky“)

 

 1. Všeobecné ustanovenia o registrácii
  • SIBAF® forum, SIBAF® workshopy a semináre a SIBAF® webináre sú vzdelávacie podujatia (ďalej len „SIBAF®“) organizované spoločnosťou EFIBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 443 783, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 126922/B (ďalej len „Organizátor“).
  • Účastníkom SIBAF® je osoba, ktorá vyplnila a odoslala záväznú prihlášku prostredníctvom online registračného formulára (ďalej len „prihláška“) za účelom zabezpečenia jej účasti (ďalej len „účastník“).
  • Účastník po odoslaní vyplnenej záväznej prihlášky obdrží prostredníctvom emailu potvrdenie o jeho prihlásení sa na SIBAF®.
  • Účastník berie na vedomie, že odoslaním prihlášky podľa bodu 1.2 sa táto stáva záväznou a účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok (ďalej len „poplatok“) v plnej výške v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v registračnom formulári na základe e-mailom odoslaného potvrdenia o registrácii.
  • Poplatok sa považuje za uhradený momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Organizátora v súlade s bodom 1.4 vyššie.

 Platobné a storno podmienky pre podujatie SIBAF®

  • Uzávierka prijímania prihlášok pre SIBAF® forum, SIBAF® workshopy a semináre je deň konania podujatia, pričom ak dôjde k naplneniu kapacity miesta konania skôr, je rozhodujúci z hľadiska účasti je dátum a čas registrácie a prijatia poplatku účastníka.
  • Uzávierka prijímania prihlášok pre SIBAF® webináre je deň pred dňom konania.
  • Účastník je oprávnený v písomnej forme, a to prostredníctvom zaslania emailu na emailovú adresu sibaf@sibaf.sk požiadať Organizátora o zrušenie jeho účasti na podujatí SIBAF® a požiadať o vrátenie uhradeného poplatku (ďalej len „Žiadosť“).
  • Organizátor emailom potvrdí zrušenie účasti na podujatí SIBAF®, na základe čoho účastníkovi vznikne nárok na vrátenie poplatku, alebo odpustenie jeho časti, a to v závislosti od dátumu doručenia Žiadosti Organizátorovi nasledovne:
 • doručením Žiadosti 7 dní pred dňom konania podujatia má Organizátor nárok na ponechanie si 25 % výšky účastníckeho poplatku, na ktorý vznikol Organizátorovi nárok;
 • doručením Žiadosti menej ako 7 dní pred dňom konania podujatia má Organizátor nárok na ponechanie si 100 % výšky účastníckeho poplatku, na ktorý mu vznikol nárok.
  • Organizátor vystaví účastníkovi daňový doklad aj v prípade jeho neúčasti na podujatí SIBAF®, pokiaľ nepožiada o zrušenie záväznej prihlášky v súlade s bodom 2.1 týchto Podmienok.
 1. Podmienky organizácie a účasti na SIBAF®
  • Uhradením poplatku vzniká Organizátorovi povinnosť umožniť účastníkovi účasť na podujatí SIBAF®.
  • V prípade, ak registrovaný účastník ako fyzická osoba alebo ako účastník zo spoločnosti, ktorá nemá vysporiadané pohľadávky voči spoločnosti EFIBA s.r.o. predovšetkým za nezaplatenie storna poplatku za predchádzajúce podujatia, môže Organizátor účasť na aktuálnom podujatí registrovanému účastníkovi podmieniť úhradou tejto dlžnej sumy. Alebo zrušiť jeho registráciu. V takom prípade je Organizátor povinný sumu, ktorá bola zo strany registrovaného účastník vrátiť na účet, z ktorého bola platba prijatá.
  • Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia SIBAF® zúčastniť jeho náhradník.
  • V prípade neuskutočnenia sa podujatia SIBAF® z dôvodov „vis maior“, najmä z dôvodov rôznych prírodných a živelných udalostí, ako aj iných nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí bude účastníkovi vrátený poplatok vo výške 85% z uhradenej sumy.
  • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo uskutočniť prípadné zmeny programu a miesta konania podujatia SIBAF®.
  • Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany Organizátora podujatia.
  • Akýkoľvek obsah, ako sú prezentácie, dokumentácia a materiály podliehajú režimu ochrany autorských práv. S výnimkou súhlasu organizátora, nie je dovolené natáčanie, nahrávanie, fotografovanie alebo zverejňovanie, vysielanie alebo iné šírenie obsahu. Taktiež nie je dovolené reprodukovanie, upravovanie, distribúcia, ukladanie, prenášanie alebo obdobný spôsob používania obsahu. Rovnako nie je dovolené nahrať akýkoľvek obsah podujatia do akéhokoľvek zdieľaného informačného systému, zahrnúť akýkoľvek obsah do databázy, vrátane akéhokoľvek obsahu na webovej stránke, prenášať, alebo inak sprístupniť akýkoľvek obsah komukoľvek inému.
  • V rozsahu, v akom je akýkoľvek obsah podujatia sprístupnený on-line, si vyhradzujeme právo kedykoľvek pozastaviť alebo odstrániť prístup k tomuto Obsahu.
 1. Ochrana osobných údajov
  • Organizátor v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) získava a spracúva osobné údaje účastníkov, ktoré získal prostredníctvom vyplnenej a odoslanej záväznej prihlášky na podujatie SIBAF®.
  • Účastník vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky za účelom jeho účasti na podujatí SIBAF® dobrovoľne poskytuje vymedzené osobné a zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas v zmysle Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti EFIBA sro.
  • Účastník vyhlasuje, že súhlas, tak ako je vymedzený v bode 4.2 týchto Podmienok bol Organizátorovi udelený na spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu vymedzenom v bode 4.2 a za účelmi vymedzenými dokumente Zásady Ochrany osobných údajov zverejnený na web stránke organizátora efiba.sk/ochrana-osobnych-udajov/
  • Účastník vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, a že súhlas tak ako je vymedzený v bode 4.2 týchto Podmienok bol daný dobrovoľne, s plnou vážnosťou a vedomím, že účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadok Slovenskej republiky a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré na ich základe vzniknú budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 • Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Podmienok a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Poskytovateľ nahradí ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 • Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok zo strany Organizátora nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo uplatnenia daného ustanovenia.
 • Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhotovenia.

V Bratislave dňa 16.4.2020

Podmienky účasti na podujatiach SIBAF® platné od 01.08.2019

Podmienky účasti na podujatiach SIBAF® platné do 31. 7 .2019Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu