AKTUALITY

Nález Ústavného súdu SR – Náhrady škody pri strate zárobku z dôvodu škody na zdraví

Súčasná právna úprava spôsobu výpočtu náhrady za stratu na zárobku sa výrazne odkláňa od všeobecne uplatňovanej zásady úpravy zodpovednosti za škodu, podľa ktorej sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Tým pádom neumožňuje poškodenému, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti, ale aj po jej skončení, domôcť sa náhrady škody v takom rozsahu, v akom mu skutočne vznikla.

viac

Nové limity poistného krytia profesijnej zodpovednosti sprostredkovateľa poistenia

Európska komisia prijala delegované nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica IDD, pre regulačno-technické predpisy. Upravujú sa nimi základné sumy v eurách pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a pre finančnú spôsobilosť sprostredkovateľov poistenia a zaistenia.

viac

Čo sa účastníci dozvedeli na seminári SIBAF ws v máji 2019

15. mája sme absolvovali druhé 4-hodinové SIBAF® workshopy&semináre, ktoré pre nás boli veľkým povzbudením čo do účasti, resp. najmä zloženiaúčastníkov. Podali sme si ruky približne so 60-kou prítomných, najmä s poisťovacími maklérmi, maklérskymi pracovníkmi poisťovní, riaditeľmi pobočiek poisťovní, členmi predstavenstiev, aktuármi, auditormi, pracovníkmi advokátskych kancelárií, kolegami z NBS. Je pre nás veľkým povzbudením a najmä pozitívnym znamením v rámci poisťovacej komunity, že o odborné vzdelávanie SIBAF® prejavujú záujem tak rôznorodé – ale prepojené – profesie.

viac


Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu