Aká bola výška dane z poistenia za rok 2022?

Už tretí rok po sebe predkladáme medziročné porovnanie výberu dane spolu s vyčíslením súm prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. 

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2022 a 2021 v členení podľa jednotlivých odvetví neživotného poistenia, poskytnuté zo strany Finančnej správy SR.
Pripomíname, že v zmysle zákona o dani z poistenia sa daň nevzťahuje na PZP poistenie, ktoré je zaradené do odvetvia s poradovým číslom 10.

Za zdaňovacie obdobie 2022 výška tejto zaplatenej dane predstavovala 90,675 mil. eur.

Kto platí daň
Daň z poistenia musí zaplatiť poisťovňa z prijatého poistného zo zmlúv neživotného poistenia s výnimkou PZP. Spadá sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Poisťovne sú povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov - od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.
V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.

 

V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o nárast sumy odvedenej dane hodnote 9,652 mil €, t.j. o 11,9 %.

Najvýznamnejším poistným odvetvím neživotného poistenia z hľadiska odvedenej dane z poistenia je odvetvie „poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových“. Celkovo odvedená daň poistenia z tohto odvetvia predstavuje sumu cca 35,8 mil €. Nárast výšky odvedenej dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom je cca 8,8%.

Späť do obchodu