Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EFIBA s.r.o. 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť EFIBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 51 443 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126922/B (ďalej len „EFIBA“ alebo „predávajúci“ alebo „poskytovateľ“) je právnická osoba, ktorá okrem iného organizuje vzdelávacie workshopy, semináre, webináre, konferencie a ďalšie vzdelávacie podujatia. EFIBA taktiež vykonáva vzdelávaciu a publikačnú činnosť a je taktiež poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania tak, ako je uvedené nižšie. V tejto súvislosti vydáva EFIBA tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”).

 2. Tieto VOP sa vzťahujú na poskytovanie služieb a predaj tovaru EFIBA prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne https://efiba.sk/ prípadne iného dostupného prostriedku diaľkovej komunikácie.

 3. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe kúpnej zmluvy a/ alebo zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku alebo predmetnej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne https://efiba.sk/ a v prípade poskytnutia služieb spoločnosťou EFIBA (konkrétne osobitného finančného vzdelávania) na doméne https://efiba.sk alebo pri poskytovaní služieb na základe osobitnej písomnej zmluvy o poskytovaní služieb.

 4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb špecifikovaných v Článku I. bodu 3. týchto VOP (ďalej len „zmluva“). V prípade, že EFIBA a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred týmito VOP.

 5. Predmetom týchto VOP je aj vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a iných relevantných právnych predpisov.

 6. Tieto VOP sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);

 • Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“);

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);

 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“);

 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších právnych predpisov a s inými aplikovateľnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

 1. Tieto VOP sú zverejnené na stránke internetového obchodu https://efiba.sk/ a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia objednávateľom (kupujúcim).

 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že tieto VOP spolu so zmluvou vyjadrujú jeho slobodnú a vážnu vôľu o tom, ako sa má riadiť vzťah medzi kupujúcim a EFIBA.

 3. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II.

Vymedzenie pojmov

1.      Pokiaľ sa EFIBA a kupujúci v zmluve nedohodnú inak, majú pre účely výkladu týchto VOP a príslušnej zmluvy nasledovné pojmy význam uvedený nižšie:

cena alebo poplatok – znamená poplatok za poskytnutie služby alebo kúpnu cenu za tovar vo výške uvedenej v ponuke v internetovom obchode alebo cenníku poskytovateľa, ak sa EFIBA a predávajúci nedohodnú inak.

elektronický obsah - znamená dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, software,  aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty, zvukové, obrazové alebo obrazovo zvukové záznamy.

internetový obchod (e-shop)  - znamená internetový obchod umiestnený na doméne https://efiba.sk/ a v prípade poskytnutia služieb spoločnosťou EFIBA (konkrétne osobitného finančného vzdelávania) na doméne www.efiba.sk.

kupujúci – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, a to najmä spotrebiteľ a podnikateľ. Za kupujúceho sa na účely výkladu týchto VOP považuje aj objednávateľ služieb poskytovaných EFIBA. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade poskytovania služieb spoločnosťou EFIBA (konkrétne osobitného finančného vzdelávania) sa kupujúcim rozumie aj registrovaný účastník osobitného finančného vzdelávania, a to bez ohľadu na to, či tento účastník vo svojom mene uzatvoril zmluvu so spoločnosťou EFIBA alebo nie, teda bez ohľadu na to či je osobne objednávateľom tejto služby alebo nie.

kupujúci podnikateľ – znamená osobu uvedenú v ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

kupujúci spotrebiteľ (spotrebiteľ) – znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

objednávka – znamená úkon kupujúceho v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho uzavrieť zmluvu s EFIBA, ktorej predmetom je poskytnutie služby EFIBA alebo kúpa tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že objednávkou služieb poskytovaných EFIBA, a to konkrétne osobitného finančného vzdelávania, sa rozumie registračný formulár umiestnený na doméne www.efiba.sk, jeho vyplnenie a následne zaslanie kupujúcim.

orgán dozoru – orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Sídlo: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: ba@soi.sk

tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č.: 02/58 27 21 70.

ponuka – znamená zoznam služieb a tovaru ponúkaný EFIBA, ktorý je uvedený a špecifikovaný na internetovej doméne https://efiba.sk/ alebo v prípade poskytnutia služieb EFIBA (konkrétne osobitného finančného vzdelávania) na doméne www.efiba.sk).

predávajúci alebo poskytovateľ – znamená spoločnosť EFIBA, prevádzkujúcu internetový obchod umiestnený na doméne https://efiba.sk/ a v prípade poskytnutia služieb (konkrétne osobitného finančného vzdelávania) umiestnený na doméne www.efiba.sk

EFIBA s.r.o.

Sídlo: Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika

IČO: 51 443 783

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126922/B

DIČ: 2120718985

tel. kontakt: 0903477167

e-mail: eshop@efiba.sk

služba – znamená službu ponúkanú EFIBA prostredníctvom internetového obchodu.

Predávajúci poskytuje najmä tieto služby:

 1. vzdelávacie podujatia - SIBAF® forum, SIBAF® workshopy a semináre a SIBAF® webináre, resp. ďalšie vzdelávacie podujatia, školenia, konferencie a pod. (ďalej len „podujatie“);
 2. osobitné finančné vzdelávanie v zmysle ust. § 22a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) (ďalej len „OFV“). OFV EFIBA poskytuje prostredníctvom online kurzov, ktorých obsah môže mať rôznu formu, a to formu zvukových nahrávok, obrazovo zvukových nahrávok, textov alebo obrázkov

spotrebiteľská zmluva – znamená každú zmluvu bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

tovar – znamená tovar ponúkaný EFIBA prostredníctvom internetového obchodu.

trvanlivý nosič – znamená prostriedok, ktorý umožňuje kupujúcemu alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

zmluva uzatvorená na diaľku - znamená zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzatvorenú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla alebo elektronickej pošty. 

 

Článok III.

Uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je vyplnenie a zaslanie záväznej objednávky prostredníctvom online registračného formulára kupujúcim:

 1. v prípade záujmu o službu poskytovateľa v podobe podujatia na doméne www.efiba.sk. Pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie službu na základe aktuálnej ponuky podujatí a potvrdí ju kliknutím na ikonu „Do košíka“ a vyplní spôsob doručenia služby a spôsob platby; a
 2. v prípade záujmu o službu poskytovateľa v podobe OFV na doméne www.efiba.sk. Pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie službu na základe aktuálnej ponuky OFV vyplnením registračného formulára

Pri registrácii je potrebné vyplniť osobné údaje a fakturačné údaje, potvrdiť správnosť zadaných údajov a prejaviť súhlas s týmito VOP, podmienkami spracovania osobných údajov a podmienkami poskytovania osobitného finančného vzdelávania. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov v rámci záväznej objednávky prostredníctvom online registračného formulára kupujúcim, potvrdení ich správnosti a vyjadrení súhlasu s týmito VOP, podmienkami spracovania osobných údajov a podmienkami poskytovania osobitného finančného vzdelávania, kupujúci odošle záväznú objednávku kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

2. EFIBA po prijatí objednávky podľa bodu 1. vyššie, zašle, prostredníctvom emailu, ak sa s kupujúcim nedohodne výslovne inak,  najneskôr do 24 hod potvrdenie o prihlásení kupujúceho na podujatie alebo na OFV. Zmluva je uzatvorená momentom zaslania potvrdenia o prihlásení kupujúceho na podujatie alebo na OFV.

3. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky podľa bodu 1. vyššie sa táto stáva záväznou a kupujúci je povinný uhradiť poplatok v plnej výške v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v týchto VOP, cenníku (a to v prípade poskytovania OFV, tento cenník je prílohou podmienok poskytovania osobitného finančného vzdelávania), v registračnom formulári resp. prihláške a na doméne www.efiba.sk/.

4. Uzávierka prijímania objednávok v prípade služieb poskytovateľa v podobe podujatí je deň pred konaním podujatia, pričom ak príde k naplneniu kapacity miesta konania podujatia skôr, je rozhodujúci z hľadiska účasti na podujatí dátum a čas registrácie a dátum a čas prijatia poplatku kupujúceho.

5. EFIBA vystaví kupujúcemu daňový doklad aj v prípade jeho neúčasti na podujatí, pokiaľ nepožiada o zrušenie objednávky v súlade s Článkom XI. bodom 3. týchto VOP.

6. Uhradením poplatku vzniká EFIBA povinnosť umožniť kupujúcemu účasť na podujatí, resp. na OFV.

7. V prípade, ak kupujúci, ktorý nemá vysporiadané pohľadávky voči EFIBA, predovšetkým za nezaplatenie poplatku resp. jeho časti za predchádzajúce podujatia alebo OFV, má EFIBA právo účasť na aktuálnom podujatí alebo OFV kupujúcemu podmieniť úhradou tejto dlžnej sumy. V prípade, ak EFIBA zruší účasť kupujúceho na podujatí alebo OFV, je EFIBA povinná sumu, ktorá bola zo strany kupujúceho uhradená, vrátiť na účet, z ktorého bola platba prijatá.

8. Namiesto registrovaného kupujúceho sa môže podujatia zúčastniť jeho náhradník. O tejto skutočnosti je povinný registrovaný kupujúci EFIBA informovať, a to najneskôr v deň konania podujatia. Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade účasti na OFV nie je žiadna forma náhradníctva možná ani prípustná.

9. V prípade neuskutočnenia podujatia z dôvodov „vis maior“, najmä z dôvodov rôznych prírodných a živelných udalostí, pandémie, ako aj iných nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí bude kupujúcemu vrátený poplatok vo výške 85 % z uhradenej sumy.

10. EFIBA si vyhradzuje právo uskutočniť prípadné zmeny programu a miesta konania podujatia.

11. Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany EFIBA.

12. Akýkoľvek obsah v súvislosti s poskytovaním služieb, ako sú prezentácie, dokumentácia a študijné materiály podliehajú režimu ochrany autorských práv. S výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu EFIBA, nie je dovolené natáčanie, nahrávanie, fotografovanie alebo zverejňovanie, vysielanie alebo iné šírenie obsahu podujatia a/ alebo OFV. Taktiež nie je dovolené reprodukovanie, upravovanie, distribúcia, ukladanie, prenášanie alebo obdobný spôsob používania obsahu podujatia a/ alebo OFV. Rovnako nie je dovolené nahrať akýkoľvek obsah podujatia a/ alebo OFV do akéhokoľvek zdieľaného informačného systému, zahrnúť akýkoľvek obsah podujatia a/ alebo OFV do databázy, vrátane akéhokoľvek obsahu na webovej stránke, prenášať, alebo inak sprístupniť akýkoľvek obsah podujatia a/ alebo OFV komukoľvek inému.

13. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti a/ alebo zákazu uvedeného v bode 12. vyššie tohto článku VOP,  je poskytovateľ oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR, a to za každé jedno porušenie predmetnej povinnosti a/ alebo zákazu. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy poskytovateľa na jej úhradu, a to do 10 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Uplatnenie zmluvnej pokuty poskytovateľom nezbavuje kupujúceho povinnosti splniť svoje povinnosti v zmysle týchto VOP. Uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa týchto VOP nemá vplyv na nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej kupujúcim porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty a nárok poskytovateľa na náhradu škody ostáva v plnom rozsahu zachovaný. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty stanovenú v týchto VOP považujú za obvyklú a primeranú povahe a významu zabezpečovanej povinnosti.

14. Poskytovateľ pri poskytovaní služby, ktorá je predmetom zmluvy o poskytovaní služieb, je povinný túto službu kupujúcemu dodať v rozsahu a s obsahom vymedzenom v zmluve o poskytovaní služieb. Poskytovateľ však nie je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov a informácií poskytnutých kupujúcemu jednotlivými lektormi v rámci podujatí a/ alebo OFV, a preto výslovne odporúča kupujúcemu si správnosť a úplnosť informácií získaných v rámci podujatí a/ alebo OFV preveriť a tieto informácie používať, najmä nie však výlučne na obchodné účely, výlučne na vlastné riziko kupujúceho. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu a/ alebo akúkoľvek inú ujmu spôsobenú kupujúcemu prípadne akejkoľvek tretej osobe v dôsledku použitia informácií a/ alebo údajov získaných v rámci podujatia a/ alebo OFV.

15. V rozsahu, v akom je akýkoľvek obsah podujatia, resp. OFV sprístupnený on-line, si EFIBA vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo odstrániť prístup k tomuto obsahu.

16. Ďalšie práva a povinnosti kupujúceho a poskytovateľa, týkajúce sa poskytovania OFV a účasti na OFV, upravujú záväzné podmienky poskytovania osobitného finančného vzdelávania, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu týchto VOP.

 

Článok IV.

Uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru

 1. Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu môže ponúkať na predaj aj tovar, a to predovšetkým odbornú literatúru, odborné články, prezentácie, záznamy z podujatí a pod. Uvedený tovar bude poskytovať predávajúci formou knihy, publikácie, alebo inej tlačoviny, alebo prostredníctvom elektronického obsahu zachyteného na trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom elektronických dokumentov zasielaných prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom e-mailu).

 2. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho. Vyobrazenie tovarov v internetovom obchode má len informatívny charakter.

 3. Popis tovaru, jeho hlavné vlastnosti alebo charakter služby a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope.

 4. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu). Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „Do košíka“. Po ukončení vyberania tovaru sa kupujúci dostane do zoznamu vybraného tovaru kliknutím na „Nákupný košík“. Pri objednávke je potrebné vyplniť osobné údaje a fakturačné údaje a prejaviť súhlas s týmito VOP. Po prihlásení vyplní kupujúci spôsob doručenia a platby a odošle záväznú objednávku kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je záväzná.

 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 7. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje zmluva za uzatvorenú vynímajúc prípad,  ak predávajúci zruší objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude najneskôr do dvoch pracovných dní  kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

 8. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy so spotrebiteľom obsahuje aj potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásenia podľa Článku XI. bodov 10., 11. a 12. týchto VOP, ak boli tieto poskytnuté.

 9. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

 10. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

 2. Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi najmä:

 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona;

 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu;

 • poskytnúť služby kupujúcemu riadne a včas;

 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas;

 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

 1. Predávajúci má právo na zaplatenie ceny riadne a včas.

 2. Kupujúci je povinný najmä:

 • včas prevziať tovar v mieste určenia;

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutý poplatok za poskytnutie služby alebo cenu tovaru v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci;

 • potvrdiť v dodacom liste (prípadne inom dokumente preukazujúcom prevzatie tovaru) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.

 3. Vo vzťahu k poskytovaniu OFV je EFIBA povinná:

 • uskutočniť OFV aspoň raz za kalendárny rok v sektore poistenie a zaistenie podľa ust. 13 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní (v ktorom je oprávnená vykonávať OFV) pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti;

 • zverejňovať na svojom webovom sídle https://efiba.sk/ najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom uskutočnenia OFV termíny konania OFV najmenej v rozsahu dátum, miesto, čas, stupne a sektory podľa § 13 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní, v ktorých sa bude OFV poskytovať; a

 • nahlásiť do desiatich pracovných dní od ukončenia uskutočnenia OFV účastníkov, ktorí OFV absolvovali, do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní, a to v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo, dátum absolvovania OFV, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní, v ktorých bolo OFV absolvované.

 1. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Článok VI.

Cena tovaru a služieb

 1. Poplatky jednotlivých služieb a ceny tovarov sú uvedené na stránkach internetového obchodu https://efiba.sk/ a sú aktuálne a platné. V prípade ceny resp. poplatku za poskytnutie služieb poskytovateľom, a to konkrétne OFV platí, že cena resp. poplatok za tieto služby sú uvedené v cenníku, ktorý je prílohou podmienok poskytovania osobitného finančného vzdelávania. Uvádzané sú v mene euro, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

 2. Dokladom o poskytnutí služby vrátane ceny za poskytnutie služby je faktúra, ktorá je súčasťou potvrdenia objednávky. Dokladom o kúpe tovaru vrátane ceny tovaru je faktúra, pričom táto zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, v prípade pokiaľ zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V prípade, ak kupujúci nebude s úpravou ceny súhlasiť, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť.

Článok VII.

Poštovné a balné pri predaji tovaru

 1. Dodanie tovaru kuriérom alebo prostredníctvom poštovej prepravy

Náklady na dodanie tovaru (v rámci územia SR, ako aj v rámci zahraničia) budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.

 1. Osobný odber

Osobný odber tovaru je možný u predávajúceho v jeho otváracích hodinách na adrese sídla spoločnosti EFIBA. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

 1. Pri objednávke v súhrnnej hodnote nad 120,- EUR si predávajúci poštovné a balné neúčtuje, pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak.

 2. Predávajúci si balné neúčtuje.

 

Článok VIII.

Platobné podmienky pri poskytovaní služieb a predaji tovaru

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok (cenu) dohodnutý v zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru v prípade, ak je predmetom zmluvy kúpa tovaru.

 2. Kupujúci je povinný zaplatiť EFIBA poplatok (cenu) dohodnutú v zmluve:

 • v prípade poskytovania služieb najneskôr v deň konania podujatia alebo v prípade poskytovania OFV najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre zaslanej poskytovateľom;

 • v prípade predaja tovaru v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 1. Kupujúci môže kúpnu poplatok (cenu) zaplatiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet EFIBA.

 2. Poplatok (cena) sa považuje za uhradený momentom pripísania finančných prostriedkov na účet EFIBA.

Článok IX.

Dodacie podmienky pri predaji tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 21 dní odo dňa potvrdenia objednávky, resp. úhrady faktúry, ak si kupujúci zvolil zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inej dodacej lehote. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s dodatočnou lehotou na dodanie tovaru, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade, že už kúpnu cenu uhradil, táto mu bude vrátená.

 2. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

 4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

 5. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru, nekompletnosť zásielky, alebo inú vadu až po prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na e-mailovú adresu eshop@efiba.sk .

 6. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list (prípadne iný dokument preukazujúci prevzatie tovaru).

 8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 9. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku, si predávajúci vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

 10. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa Článku IX. bodu 1. týchto VOP oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci spotrebiteľ a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok X.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci – podnikateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a kupujúci – spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru v momente jeho prevzatia od predávajúceho.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (resp. prepravcu), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. EFIBA má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak z objektívnych príčin nie je schopná uskutočniť podujatie alebo realizovať OFV;

 • ak nie je schopná dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru;

 • ak nie je schopná dodať kupujúcemu tovar z technických príčin, tovar sa už nevyrába, nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa, alebo z iných objektívnych príčin;

 • ak má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých kupujúcim;

 • ak má dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“, či iný útok na internetový obchod alebo technickú infraštruktúru EFIBA, na ktorej prebieha prístup ku kurzom OFV.

 1. O odstúpení od zmluvy predávajúcim bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade, že už poplatok alebo kúpnu cenu alebo jej časti uhradil, finančné prostriedky mu budú vrátené v lehote do 15 dní na účet z ktorého bola platba vykonaná, pokiaľ sa kupujúci s EFIBA nedohodne inak. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1. (i) tohto Článku sa aplikuje ust. Článku III. bodu 9. týchto VOP.

 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zároveň platí, že kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb aj bez uvedenia dôvodu za nasledovných podmienok.

Kupujúci podnikateľ je oprávnený v písomnej forme, a to prostredníctvom zaslania e-mailu na e-mailovú adresu eshop@efiba.sk požiadať EFIBA o zrušenie jeho účasti na podujatí a požiadať o vrátenie uhradeného poplatku, resp. jeho časti (ďalej len „žiadosť“).

EFIBA e-mailom potvrdí zrušenie účasti na podujatí, na základe čoho kupujúcemu podnikateľovi vznikne nárok na vrátenie časti poplatku vo výške 75 % z poplatku, a to v prípade, ak žiadosť doručí kupujúci podnikateľ EFIBA aspoň sedem dní pre dňom konania podujatia. V prípade, že kupujúci podnikateľ doručí žiadosť EFIBA menej ako sedem dní pred dňom konania podujatia, má EFIBA nárok na ponechanie si poplatku v plnej výške.

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa už začalo s poskytovaním služby (okrem iného aj v prípade poskytovania služieb v rozsahu OFV kedy kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom ako mu boli zaslané prístupové údaje k obsahu OFV);

 • predaj tovaru, ktorého súčasťou je elektronický obsah, ak bol tento elektronický obsah EFIBA sprístupnený kupujúcemu (napr. zaslaním elektronického dokumentu prostredníctvom emailu alebo poskytnutím elektronického obsahu na elektronickom nosiči (napr. USB))

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona.

 2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 • prevzatia tovaru;

 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby;

 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. V súlade s týmto Článkom XI. bodom 8. (viii) týchto VOP, spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je počítačový software (resp. zvukový záznam, obrazový záznam alebo zvukovoobrazový záznam) poskytnutý predávajúcim, pokiaľ sa poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 2. V prípade, ak je predmetom zmluvy poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 5. tohto Článku VOP, udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty podľa bodu 5. tohto Článku VOP, stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ záväzným objednaním služby alebo tovaru dáva súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 3. Spotrebiteľ záväzným objednaním tovaru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je počítačový software (resp. zvukový záznam, obrazový záznam alebo zvukovoobrazový záznam) poskytnutý predávajúcim, dáva výslovný súhlas so začatím poskytovania počítačového softwaru a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k Zákonu a ktorý je zverejnený na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101.

 

Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné osobne odovzdať u predávajúceho alebo zaslať v listinnej forme na adresu(e):

EFIBA s.r.o, Kopčianska 15, 851 01 Bratislava

alebo mailom na eshop@efiba.sk.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne v rámci otváracích hodín predávajúceho odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese:

EFIBA s.r.o, Kopčianska 15, 851 01 Bratislava

alebo mailom na eshop@efiba.sk. 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

 5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 6. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 8. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 9. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 10. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

 11. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 12. Ak sú spolu s tovarom alebo službami poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

Článok XII.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom.

 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo služby pri jej poskytnutí. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 2. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 3. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list.

 4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a prípade poskytovania služieb momentom poskytnutia služieb. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade poskytovania OFV, záručná doba začína plynúť momentom poskytnutia prístupových práv k obsahu OFV. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

 

Článok XIII.

Zodpovednosť predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu podnikateľovi

 1. Za vady tovaru zodpovedá predávajúci v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Ustanovenia § 422 až § 441 Obchodného zákonníka sa nepoužijú, okrem prípadu, že je v týchto VOP uvedené inak.

 2. Tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu podnikateľovi má vady v prípade, ak v čase jeho dodania kupujúcemu podnikateľovi nespĺňa parametre množstva, akosti a vyhotovenia, ktoré boli špecifikované a odsúhlasené zmluvnými stranami v zmluve.

 3. Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru alebo služby, ktoré dodaný tovar má v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho podnikateľa podľa Článku X. bodu 2. týchto VOP.

 4. Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť jeho práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru alebo služby, a to písomným oznámením vád tovaru vo forme reklamačného listu.

 5. V prípade reklamácie je kupujúci podnikateľ povinný v reklamačnom liste uviesť minimálne tieto údaje:

  • označenie tovaru, ktorý má vady;

  • detailný popis reklamovanej vady tovaru;

  • kontakt na osobu zodpovednú za prevzatie tovaru po vybavení reklamácie.

 6. V prípade, ak reklamačný list nebude obsahovať všetky požadované údaje v súlade s bodom 5. tohto Článku VOP vyššie, vyzve predávajúci kupujúceho podnikateľa k doplneniu reklamačného listu. Pre účely riadnej identifikácie vady tovaru je predávajúci oprávnený žiadať aj dodatočné informácie nad rámec bodu 5. tohto Článku VOP.

 7. Kupujúci podnikateľ je povinný oznámiť zjavné vady tovaru predávajúcemu a uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady tovaru písomne bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare na kupujúceho podnikateľa. Vady tovaru je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu a uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady tovaru písomne v deň nasledujúci po dni kedy kupujúci zistil vady tovaru, najneskôr však v lehote troch pracovných dní odo dňa kedy ich kupujúci podnikateľ zistil. V prípade nesplnenia povinností kupujúceho podnikateľa uvedených v tomto bode vyššie, nároky kupujúceho podnikateľa voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady tovaru zanikajú. Pre vylúčenie pochybností platí, že skrytou vadou tovaru sa rozumie vada tovaru, ktorá existovala v čase prechodu nebezpečenstva za škodu na tovare na kupujúceho podnikateľa, avšak sa stala zjavnou až po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare na kupujúceho podnikateľa.

 8. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamačného listu vykoná obhliadku (za týmto účelom je kupujúci podnikateľ povinný predávajúcemu poskytnúť súčinnosť) reklamovanej vady tovaru, pre účely zistenia ďalšieho postupu a spísania protokolu o reklamácii vady tovaru, obsahom ktorého je uvedenie:

  • popisu vady tovaru;

  • dátumu uplatnenia práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru; a

  • ďalšieho postupu (t.j. uvedenie, či reklamácia zo strany kupujúceho podnikateľa bola predávajúcim tovaru akceptovaná alebo nie).

 9. V prípade akceptácie reklamácie vady predávajúcim má kupujúci podnikateľ nárok na bezplatné odstránenie vady tovaru, ktorú kupujúci podnikateľ reklamuje alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, a to podľa rozhodnutia predávajúceho.

 10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vady tovaru v lehote 90 dní odo dňa vykonania obhliadky vady tovaru podľa bodu 8. tohto Článku VOP.

 11. Po vybavení reklamácie podľa bodu 9. tohto Článku VOP predávajúci vyznačí v protokole o reklamácii vady tovaru, spôsob a dátum vybavenia reklamácie, ktorého fotokópiu podpísanú kupujúcim podnikateľom odovzdá kupujúcemu podnikateľovi. Podpisom uvedeného protokolu o reklamácií sa považujú práva kupujúceho podnikateľa zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru za uspokojené.

 12. Kupujúci podnikateľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením jeho práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

Článok XIV.

Zodpovednosť predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu spotrebiteľovi

 1. Podmienky reklamácie vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom sa riadia primárne ustanoveniami článku XII. týchto VOP a tohto článku VOP a vo veciach neupravených článkom XII. a týmto článkom VOP aj ustanoveniami článku XIII. týchto VOP.

 2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a služieb (t.j. reklamovať vady tovaru alebo služby poskytovanej predávajúcim) u predávajúceho, a to zaslaním listu na adresu EFIBA s.r.o, Kopčianska 15, 851 01 Bratislava alebo emailom na eshop@efiba.sk.

 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 5. V prípade uplatnenia reklamácie, je predávajúci povinný poučiť kupujúceho spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 3. a 4. vyššie a následne na základe rozhodnutia kupujúceho spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar prípadne poskytnutie novej služby.

 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu spotrebiteľovi ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

 8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vyššie uvedené podmienky a postup pri uplatnení a vybavení reklamácie sa primerane použijú aj pre prípad reklamácie vád služieb poskytnutých predávajúcim.

Článok XV.

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XVI.

Ochrana osobných údajov

 1. Podmienky a zásady ochrany osobných údajov kupujúceho sú zverejnené na internetovej stránke www.efiba.sk/.

Článok XVII.

Informácie o alternatívnom riešení sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na emailovej adrese, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=SK.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Kontaktné údaje predávajúceho a orgánu dozoru sú uvedené v Článku II. bodu 1. týchto VOP

 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 4. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade ich vyhotovenia aj v akomkoľvek inom jazyku bude mať v prípade akýchkoľvek rozporov prednosť ich slovenská jazyková verzia.

 5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením, táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť sa nedotýka ostatných ustanovení VOP a predávajúci toto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradí ustanovením platným, účinným a vykonateľným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a významu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

 6. Kupujúci vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, že text týchto VOP je určitým a zrozumiteľným vyjadrením jeho vážnej a slobodnej vôle byť nimi viazaný, a že si tieto VOP pred uzatvorením kúpnej zmluvy prečítal a týmto v celom rozsahu porozumel.

 7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ je akékoľvek dojednanie v týchto VOP v priamom alebo nepriamom rozpore s akýmkoľvek ustanovením právneho predpisu, ktoré možno vylúčiť, upraviť alebo od ktorého sa možno akokoľvek dohodou odchýliť, podľa povahy veci platí, že došlo k vylúčeniu alebo k príslušnej úprave daného ustanovenia právneho predpisu tak, aby bola zachovaná plná účinnosť všetkých ustanovení týchto VOP a príslušnej kúpnej zmluvy.

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP v priamom alebo nepriamom rozpore s predpismi o ochrane spotrebiteľa, majú prednosť predpisy o ochrane spotrebiteľa.

 9. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu https://efiba.sk/ v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 10. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Zmena VOP je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy boli zmenené VOP zverejnené na internetovej stránke www.efiba.sk.

 11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2022.

 12. Neoddeliteľnou prílohou týchto VOP sú samostatné podmienky poskytovania osobitného finančného vzdelávania. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a podmienok poskytovania osobitného finančného vzdelávania majú prednosť ustanovenia podmienok poskytovania osobitného finančného vzdelávania.

 

Prílohy:

Podmienky poskytovania osobitného finančného vzdelávania;

 

 Všeobecné obchodné podmienky platné od 14/01/2021 do 02/11/2022 - [STIAHNUŤ DOKUMENT]

 

 

 

 

Späť do obchodu