Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných dát

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne a transparentne, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ:

EFIBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 51 443 783, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126922/B (prevádzkovateľ ďalej len ako „EFIBA“).

Kontaktné údaje spoločnosti EFIBA:

EFIBA s.r.o.

Kopčianska 15

851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka

tel.: +421 903 477167

e-mail: martin.sincak@efiba.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Spoločnosť EFIBA nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb ustanovila spoločnosť EFIBA kontaktnú osobu. Jej kontaktné údaje sú pre elektronickú komunikáciu e-mail : martin.sincak@efiba.sk a pre listinnú komunikáciu adresa: Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Na kontaktnú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť s Vašimi otázkami ohľadom ochrany  Vašich osobných údajov.

Spoločnosť EFIBA dbá na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám odovzdávate.

Účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť EFIBA spracúva Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu, zasielania newsletterov, predaja tovarov a služieb.

Za tovary sa považuje najmä odborná literatúra, odborné články, prezentácie, záznamy z podujatí a pod. Tento uvedený tovar bude poskytovať spoločnosť EFIBA formou knihy, publikácie, alebo inej tlačoviny, alebo prostredníctvom elektronického obsahu zachyteného na trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom elektronických dokumentov zasielaných prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom e-mailu).

Za služby sa považuje najmä poskytovanie vzdelávacích podujatí SIBAF® workshopy a semináre, SIBAF® webináre, resp. ďalšie vzdelávacie podujatia, školenia, konferencie a pod. a osobitné finančné vzdelávanie v zmysle ust. § 22a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“) (ďalej ako „OFV“). OFV poskytuje spoločnosť EFIBA prostredníctvom online kurzov, alebo prostredníctvom kurzu OFV. Ten je vždy elektronický a je zasielaný spoločnosťou EFIBA na trvalom nosiči alebo prostredníctvom software aplikácie. Tvoria ho videonahrávky, zvukové nahrávky, texty alebo obrázky.

Spoločnosť EFIBA spracúva osobné údaje aj na účel priameho marketingu svojich tovarov a služieb, pričom na uvedený účel môže spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov, alebo osobné údaje potenciálnych záujemcov alebo potenciálnych zákazníkov.

Dotknutou osobou sa rozumie každá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť EFIBA spracúva, t.j. napríklad zákazník, potenciálny zákazník, potenciálny záujemca, objednávateľ služby a jeho dotknutí zamestnanci, a pod.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť EFIBA spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, zasielania newsletterov, predaja tovarov a služieb na nasledovných právnych základoch ich spracúvania:

 1. súhlas dotknutej osoby podľa čl . 6 ods. 1 písm. a) GDPR spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účel priameho marketingu u osôb, ktoré si doposiaľ žiadnu službu ani tovar nezakúpili
 2. zmluva uzavretá so spoločnosťou EFIBA podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účel plnenia zmluvy
 3. zákonná povinnosť spoločnosti EFIBA podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na zápis do zoznamu osôb, ktoré absolvovali OFV v zmysle ustanovení § 22a ods. 13 písm. e) a ust. § 22 ods. 7 Zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve
 4. oprávnený záujem spoločnosti EFIBA podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účel priameho marketingu u osôb, ktoré si objednali službu alebo tovar;
 • spoločnosť EFIBA posudzuje svoj oprávnený záujem vyvážene s právami dotknutých osôb, a to na základe vhodnosti, potrebnosti a primeranosti;
 • oprávneným záujmom spoločnosti EFIBA je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov môže byť v určitých prípadoch požiadavkou vyplývajúcou z príslušných predpisov (napr. osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní, OFV a pod.), ako aj požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy a riadne plnenie povinností z nej vyplývajúcich.

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou dotknutej osoby. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov Vám spoločnosť EFIBA nemôže zabezpečiť dodanie tovarov alebo služieb.

Spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu si zákazník alebo potenciálny zákazník zaistí pravidelné poskytovanie informácií o nových a aktuálnych tovaroch a službách spoločnosti EFIBA.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel priameho marketingu priamo žiadosťou doručenou kontaktnej osobe.

Poskytnutie osobných údajov záujemcom alebo potenciálnym zákazníkom je dobrovoľné a slobodné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať priamo žiadosťou doručenou kontaktnej osobe.

Zabezpečenie Vašich osobných dát

Spoločnosť EFIBA dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované bez poskytnutého súhlasu prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom.

V mene prevádzkovateľa môžu získavať osobné údaje oprávnené osoby, ktorým toto vyplýva z pracovnoprávnych predpisov resp. osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame.

Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva Vaše osobné údaje v našom mene.

Sprostredkovatelia a príjemcovia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti EFIBA sú:

SECORAMA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64699/B; a

A&D OFFICE s.r.o., so sídlom M.R Štefánika 876, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel, Sro, Vložka č. 15095/P; a

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké.

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho aj naši zamestnanci, resp. štatutárni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je však uvedené vyššie, Vaše osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne a transparentne, v súlade s GDPR.

V zmysle zákona máte nárok požiadať nás o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti, alebo emailom na kontaktnú osobu, t.j. na martin.sincak@efiba.sk.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu a najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi. Bližšie informácie ohľadom doby spracúvania a uchovávania osobných údajov Vám v prípade potreby dodatočných informácií alebo vysvetlení Vám tieto poskytneme na podklade Vášho dopytu smerovaného na kontaktnú osobu.

Pokiaľ nám na spracúvanie Vašich osobných údajov udelíte súhlas, tak Vaše osobné údaje budeme spracúvať 24 mesiacov od udelenia Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

Osobné údaje využívané na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu sa uchovávajú na účtovných dokladoch od vystavenia účtovného dokladu ešte 10 rokov po skončení účelu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje využívané na účel priameho marketingu sa v prípade námietok zákazníka v súlade s čl. 21 GDPR okamžite zlikvidujú, v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 GDPR sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú.

Osobné údaje využívané na účel zápisu do zoznamu osôb, ktoré absolvovali OFV sa uchovávajú v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve.

Práva dotknutej osoby

Každá dotknutá osoba má právo na:

 1. informácie a prístup k osobným údajom;
 2. opravu osobných údajov;
 3. vymazanie osobných údajov;
 4. obmedzenie spracúvania;
 5. prenosnosť osobných údajov;
 6. námietky proti spracúvaniu osobných údajov;
 7. námietky proti profilovaniu (ak sa vykonáva);
 8. podanie sťažnosti dozornému orgánu (úrad na ochranu osobných údajov sr);
 9. odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

1. PRÁVO NA INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Vaším právom je požiadať spoločnosť EFIBA o informácie o tom, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme bezplatne v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych okolnostiach najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych okolnostiach Vás budeme včas informovať.

Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Našim právom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Okrem potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame a na prístup k týmto údajom, máte právo aj na informácie týkajúce sa :

 • účelu spracúvania osobných údajov;
 • kategórii dotknutých osobných údajov;
 • príjemcov alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
 • ak je to možné, tak predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, tak kritéria na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ale práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nedostali od dotknutej osoby, tak akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a v takýchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii máte právo na informáciu ohľadom primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa čl. 46 GDPR.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že za listinné kópie potvrdenia, si spoločnosť EFIBA môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

2.  PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie prostredníctvom kontaktnej osoby. V prípade, ak využívate niektorú z online služieb, v rámci ktorých spravujete svoje osobné údaje (napr. HN Konto), právo na opravu uplatnite priamo vykonaním opravy v rozhraní danej online služby.

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť EFIBA bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, resp. Vaše osobné údaje doplnila.

3.  PRÁVO NA VÝMAZ/ZABUDNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Máte právo na to, aby spoločnosť EFIBA bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, pokiaľ sú naplnené nasledovné dôvody: (i) osobné údaje už nie sú potrebné a účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; (iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA, príp. tretej strany podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; (iv) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR; (v) osobné údaje sa spracovali nezákonne; (vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR; (vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 GDPR.

V prípade naplnenia akéhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov, máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a spoločnosť EFIBA Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže.

O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov.

Ak spoločnosť EFIBA zverejnila osobné údaje a je povinná ich vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informovala ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje (vrátane ich kópií a replík).

4.  PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Máte právo na to, aby spoločnosť EFIBA obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o niektorý z nasledovných prípadov: (i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti EFIBA overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia; (iii) spoločnosť EFIBA už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; a (iv) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA, príp. tretej strany podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti EFIBA, prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou EFIBA obmedzilo niektorým z hore uvedených dôvodov, tak spoločnosť EFIBA môže takéto osobné údaje uchovávať alebo spracúvať len na ich preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo SR. Iné spracúvanie Vašich osobných údajov je spoločnosť EFIBA oprávnená uskutočniť len na základe Vášho súhlasu.

V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť EFIBA obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu  alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA, bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať.

O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme vopred informovať elektronickou poštou.

5.  PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV: Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti EFIBA v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte .xml) a máte právo na to, aby Vaše údaje boli prenesené ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu spoločnosť EFIBA bránila, pokiaľ: (i) sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných alebo predzmluvných vzťahoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; a (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním Vášho práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6.  PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo oprávneného záujmu spoločnosti EFIBA podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na účely priameho

Spoločnosť EFIBA nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti EFIBA alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Ak budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

7.  PRÁVO NAMIETAŤ PROTI PROFILOVANIU (AK SA VYKONÁVA): Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej Každé rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť EFIBA v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môže však zasielať ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

8.  PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU: Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, tak máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úrad na ochranu osobných údajov SR, a to bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Adresa dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

9.  PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov Váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov elektronicky alebo poštou na adrese sídla spoločnosti EFIBA.

Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby

Svoje práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • listinne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti EFIBA, t.j. na Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka;
 • elektronicky správou zaslanou na adresu kontaktnej osoby, t.j. sincak@efiba.sk.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR a EÚ, pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky;
 2. obranu Slovenskej republiky;
 3. verejný poriadok;
 4. plnenie úloh na účely trestného konania;
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem, vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí;
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní;
 7. predchádzaniu porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach;
 8. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci;
 9. ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb;
 10. uplatnenie právneho nároku;
 11. hospodársku mobilizáciu.

Webové stránky – súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

 • Vaša Adresa IP
 • Otváraná stránka nášho webu
 • Kód odpovede http
 • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie 

Naša spoločnosť EFIBA ako prevádzkovateľ webovej stránky www.efiba.sk, by Vás týmto v súlade s ust. § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (,,Zákon“) chcela informovať o tom, že na tejto webovej stránke používame cookies. V tejto spojitosti používame a zdieľame určité informácie súvisiace s Vašou aktivitou na našej webovej stránke. Nižšie môžete nájsť viac informácií o cookies, ktoré používame a možnostiach nastavenia cookies podľa Vašich preferencií. V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ohľadom používania cookies na našej webovej stránke nás môžete kontaktovať na adrese martin.sincak@efiba.sk . 

 1. Čo je to cookie súbor?

Cookie súbor je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) a v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor napr. zabezpečuje návštevníkom tejto webovej stránky možnosť opätovne, jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vrátia na webové stránky, na ktorých už niekedy boli. 

Cookie je teda len „pasívny“ typ súboru, ktorý neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli samovoľne spustiť na zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.). Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webovej stránky. 

Cookie súbory a informácie, ktoré prostredníctvom nich získavame nie sú automaticky spojené s identitou žiadnej fyzickej osoby a s prípadným udelením súhlasu na používanie cookies súborov nedochádza automaticky k spojeniu alebo identifikácii Vašej identity. 

 1. Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, tento server môže následne jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen našu webovú stránku, ale aj naše služby. 

 1. Typy cookies umiestnené na tejto webovej stránke

Táto webová stránka zatiaľ používa len jeden typ cookies, a to nevyhnutné cookies. V prípade, ak v budúcnosti začneme využívať iný typ cookies, budeme Vás o tom na našej webovej stránke informovať a pred ich využívaním si vyžiadame Váš osobitný súhlas. Naša webová stránka používa tzv. cookies prvej strany, ktoré nastavuje naša webová stránka a iba táto stránka ich môže čítať. Na našej webovej stránke sa nenachádzajú tzv. cookies tretích strán, ktoré inštaluje niekto iný s našim súhlasom, s cieľom zbierať určité informácie a tieto použiť na osobitné účely ako napr. výskumy správania, reklamné účely a podobne.

 

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné štandardným spôsobom prehliadať webové stránky a služby s nimi spojené (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné pre technické uloženie alebo pre prístup výhradne určený na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete. Rovnako môže ísť o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka), o ktorú žiadate.

V zmysle ust. § 109 ods. 8 Zákona platí, že Váš osobitný súhlas sa nevyžaduje pre technické uloženie údajov alebo prístup k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ. Z uvedeného dôvodu nepotrebujeme získavať Váš osobitný súhlas pre používanie tzv. nevyhnutných cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našej webovej stránky. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (viď bod 6. nižšie). Zablokovaním týchto súborov cookies však môžete obmedziť, prípadne znemožniť funkcionalitu tejto webstránky.

 

V súčasností používame nasledovné nevyhnutné cookies: 

Názov

Poskytovateľ

Účel

Lehota uloženia

Typ

SRV_id

efiba.sk / Shoptet

Ukladanie interných informácií pre zabezpečenie vysokej dostupnosti.

session

Nevyhnutné

PHPSESSID

efiba.sk / Shoptet

Ukladanie informácií slúžiacich k identifikácii prihlásenia užívateľa.

session

Nevyhnutné

externalFontsLoaded

efiba.sk / Shoptet

Ukladanie informácií slúžiacich k načítaniu písma.

1 mesiac

Nevyhnutné

language

efiba.sk / Shoptet

Ukladanie informácií slúžiacich k rozlíšeniu jazyka.

1 rok

Nevyhnutné

  

 1. Stránky tretích strán

Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame Vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia. 

 1. Služby tretích strán

Zatiaľ nepoužívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých by sme zbierali anonymné dáta a ktoré by zbierali cookies ukladané na serveroch tretích strán. V prípade, ak v budúcnosti začneme využívať služby tretích strán budeme Vás o tom na našej webstránke informovať. 

 1. Ako je možné zmeniť nastavenia cookies

Ukladaniu tzv. nevyhnutných cookies môžete zabrániť výberom vhodných nastavení v rámci Vášho internetového prehliadača. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať nastavenia cookies najviac používanými prehliadačmi sa dozviete v rámci popisu funkcionality jednotlivých internetových prehliadačov.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Prehľad spracovania osobných údajov

Spoločnosť EFIBA spracúva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

SIBAF – vzdelávacie a spoločenské podujatia pre sprostredkovateľov poistenia

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

 

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

Nie

Právny základ

Súhlas

 

 

Osobné údaje

Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Adresa sídla spoločnosti (Osobný údaj), Adresa trvalého pobytu (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), obrazové snímky, fotografie, zvukové a obrazovo- zvukové záznamy (osobný údaj)

 

 

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) zabezpečenia organizácie, ako aj riadneho a plynulého priebehu vzdelávacích a spoločenských podujatí; (ii) uskutočnenia prieskumov spokojnosti účastníkov podujatí a marketingových aktivít (zasielanie newslettra) prostredníctvom elektronickej pošty s cieľom zlepšenia a podpory organizovaných podujatí;

Doba spracovania

2 roky

 

Právny základ

Súhlas

 

Osobné údaje

Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón/mobil (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj)

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia ankety SIBAF award, ako aj riadneho a plynulého

Doba spracovania

1 rok

 E-SHOP

Právny základ

Kúpna zmluva

 

Osobné údaje

Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón/mobil (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj)

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) spracovania objednávky tovaru/služieb; (ii) uskutočnenia platby; (iii) dodania tovaru/služieb

 

Právny základ

Súhlas

 

Osobné údaje

Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón/mobil (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj)

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) zasielania newslettera a (ii) marketingovej komunikácie s potenciálnym zákazníkom

  

Právny základ

Oprávnený záujem

 

Osobné údaje

Obchodný názov spoločnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón/mobil (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj)

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) zasielania newslettera a (ii) marketingovej komunikácie so zákazníkom

 

Právny základ

Zákonná povinnosť

 

Osobné údaje

Titul (Osobný údaj) Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Trvalý pobyt (Osobný údaj), Prechodný pobyt na území SR (Osobný údaj), Rodné číslo (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj) Telefón/mobil (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj)

Účel

spracovania

výlučne za účelom (i) spracovania objednávky tovaru/služieb; (ii) dodania tovaru/služieb; (iii) zápisu údajov do zoznamu osôb podľa osobitného predpisu

 

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať.

Aktuálna verzia týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná dňa 25.10.2022.

 

 

Späť do obchodu