Podmienky poskytovania Osobitného finančného vzdelávania

Podmienky poskytovania osobitného finančného vzdelávania (ďalej len „Podmienky“)

Obchodná spoločnosť EFIBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 51 443 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126922/B (ďalej len „EFIBA“ alebo „poskytovateľ“) je právnická osoba, ktorá okrem iného v súlade s ust. § 22a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) poskytuje osobitné finančné vzdelávanie (ďalej len „OFV“) tak, ako je uvedené nižšie, a to všetko na základe zápisu poskytovateľa do zoznamu poskytovateľov OFV, vedeného Národnou bankou Slovenska. 

V tejto súvislosti vydáva EFIBA tieto Podmienky, ktoré sa vzťahujú výlučne na poskytovanie služieb OFV poskytovateľom, a to kupujúcemu alebo fyzickým osobám, ktoré určil kupujúci, a ktoré upravujú práva a povinnosti spoločnosti EFIBA a kupujúceho pri poskytovaní služieb na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti EFIBA (ďalej len „VOP“) alebo osobitne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorých predmetom je poskytnutie OFV poskytovateľom v prospech kupujúceho alebo v prospech fyzických osôb určených kupujúcim (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“).

Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb a VOP spoločnosti EFIBA.

Pre účely týchto Podmienok sa:

kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom; a

registrovaným účastníkom OFV rozumie fyzická osoba, ktorej boli poskytovateľom, na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb, zaslané prístupové údaje/práva k obsahu OFV, a to bez ohľadu na skutočnosť, či táto osoba uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou EFIBA alebo nie, teda bez ohľadu na to či je osobne v pozícii kupujúceho alebo nie.

EFIBA je poskytovateľom OFV pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia. 

Forma kurzov OFV

EFIBA poskytuje OFV výlučne formou osobitných on-line kurzov OFV v trvaní tak ako je vymedzené nižšie (ďalej len „kurz OFV“).

Kurz OFV je zložený zo súboru viacerých odborných kurzov v celkovom rozsahu 15 hodín pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a 20 hodín pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti (ďalej len „odborné kurzy“). Kurz OFV môže mať stanovený aj kratší časový rozsah. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že hodinou sa rozumie 60 minút.

Odborný kurz predstavuje určitú konkrétnu tému OFV spracovanú vo forme videoprednášky, zvukovej prednášky, obrázkov alebo textov. Obsah kurzu OFV, t.j. vymedzenie obsahu a rozsahu jednotlivých odborných kurzov tvoriacich kurz OFV pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je vymedzené v popise príslušného kurzu OFV, ktorý je zverejnený na stránke www.efiba.sk. Kurzy sú prístupné na internetovom portáli SIBAF® OFV umiestnenom na doméne www.efiba.sk. 

Doba poskytovania služieb a čas uskutočnenia kurzu OFV

Deň začatia uskutočnenia OFV je zhodný s dňom začiatku kurzu OFV a je stanovený vo vyhlásení začiatku kurzu OFV, ktoré bude  uverejnené na webovom sídle poskytovateľa www.efiba.sk, a to najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu OFV, t.j. pred začiatkom uskutočnenia OFV.

Deň resp. dátum začatia absolvovania OFV (t.j. kurzu OFV) je deň, kedy boli registrovanému účastníkovi OFV zaslané prístupové údaje/práva k obsahu kurzu OFV, t.j. k obsahu služby, ktorá je predmetnom uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

Deň ukončenia uskutočnenia OFV je zhodný s dňom ukončenia kurzu OFV, ktorý je vždy 31. december príslušného kalendárneho roka.

Deň resp. dátum absolvovania OFV (t.j. kurzu OFV) je zhodný s dňom ukončenia uskutočnenia OFV, teda je vždy 31. december príslušného kalendárneho roka. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že tento dátum sa považuje za dátum absolvovania OFV len v prípade splnenia podmienok uvedených nižšie pre úspešné absolvovanie OFV.

Proces uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb a registrácia na kurz OFV

Individuálna prihláška

Registrácia na kurz OFV prebieha elektronickou formou prostredníctvom web stránky poskytovateľa – www.efiba.sk.

V prípade záujmu o registráciu na kurz OFV a jeho následne absolvovanie, je záujemca povinný vyplniť registračný formulár, uverejnený na stránke poskytovateľa, ktorý predstavuje záväznú objednávku záujemcu služieb poskytovateľa, a to kurzu OFV. Následne poskytovateľ spracuje vyplnený registračný formulár, t. j. objednávku záujemcu, ktorého zároveň vyzve  k realizácii platby za poskytnutie tejto služby. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená momentom zaslania potvrdenia poskytovateľa o prihlásení kupujúceho na OFV. Na záujemcom uvedenú emailovú adresu bude doručený doklad k úhrade.

Hromadná prihláška

V prípade uzatvorenia osobitnej písomnej zmluvy o poskytovaní služieb medzi kupujúcim a poskytovateľom, ktorej obsahom je poskytnutie služieb poskytovateľa – kurzu OFV pre viaceré fyzické osoby výslovne uvedené v zmluve o poskytovaní služieb, sa jedná o hromadnú prihlášku.

Prístup ku kurzom OFV a ich štúdium

Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet spoločnosti EFIBA, poskytovateľ vygeneruje v prípade individuálnej prihlášky kupujúcemu a v prípade hromadnej prihlášky osobitne každej fyzickej osobe uvedenej v zmluve o poskytovaní služieb, ktorej má byť poskytnutá služba poskytovateľa – kurz OFV, registračné údaje (prihlasovacie meno a heslo) k internetovému portálu SIBAF® OFV, na ktorom bude umiestnený obsah ročného kurzu OFV.

Registrovaný účastník OFV je oprávnený študovať obsah kurzu OFV, t. j. všetky odborné kurzy, ktoré sú obsahom zakúpeného kurzu OFV do ukončenia uskutočnenia kurzu OFV, t.j. do 31.12. príslušného kalendárneho roka, a to výlučne za nasledovných podmienok resp. v nasledovnom rozsahu:

  1. obsah kurzu OFV je registrovaný účastník OFV oprávnený študovať kedykoľvek v rámci trvania kurzu OFV, t.j. do ukončenia uskutočnenia kurzu OFV;
  2. maximálna denná doba štúdia odborných kurzov je obmedzená na 3 hodiny. Toto obmedzenie sa vzťahuje na štúdium odborných kurzov, ktoré ešte neboli absolvované;
  3. odborné kurzy, ktoré sú obsahom kurzu OFV je registrovaný účastník OFV oprávnený prehrať si  3 krát za celú dobu trvania kurzu (ak nie je umožnený vyšší počet) OFV t.j. do dňa ukončenia uskutočnenia kurzu, a to kedykoľvek v priebehu trvania kurzu OFV;
  4. overovať získané kompetencie formou testu alebo kvízu je registrovaný účastník OFV oprávnený kedykoľvek v rámci trvania kurzu OFV, t.j. do ukončenia uskutočnenia kurzu OFV, a to bez obmedzenia počtu opakovania testov/kvízov;
  5. obsah kurzu OFV je vždy elektronický a tvoria ho videonahrávky, zvukové nahrávky (nahrávky),texty alebo obrázky.

Štúdium jednotlivých odborných kurzov je potrebné vykonať kontinuálne. V prípade, že počas realizácie štúdia dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu aplikácie, zavretiu karty internetového prehliadača alebo internetového prehliadača, tak čas sledovania uvedeného kurzu nezapočíta do času absolvovania. Pre jeho absolvovanie je potrebné ho opätovne spustiť. Platí, že do času absolvovania sa započíta čas kurzu v prípade jeho kontinuálneho štúdia.

Overenie získaných kompetencií

Registrovaný účastník OFV je až po uplynutí času vymedzeného na štúdium materiálov určených pre  odborný kurz (tvoriaci súčasť kurzu OFV), oprávnený absolvovať overenie získaných kompetencií, ktoré nadobudol štúdiom konkrétneho odborného kurzu (ďalej len „kontrolný test / kvíz“). Na absolvovanie kontrolného testu/kvízu bude registrovaný účastník OFV vyzvaný po splnení podmienok uvedených v predchádzajúcej vete.

Za úspešné absolvovanie kontrolného testu/kvízu sa považuje dosiahnutie 100% správnosti odpovedí jeho otázok. Kontrolný test/kvíz v prípade neúspešného pokusu je možné opakovať podľa potreby, a to bez obmedzenia počtu opakovaní. Čas strávený vypracovaním kontrolných testov/kvízov sa nezapočítava do času absolvovania OFV. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že po každom odbornom kurze je registrovaný účastník OFV oprávnený absolvovať overenie získaných kompetencií, a to za podmienok uvedených v tomto bode.

Splnenie podmienok pre absolvovanie OFV (t.j. kurzu OFV)

Podmienkou úspešného absolvovania kurzu OFV je súčasné splnenie nasledovných podmienok:

  1. absolvovanie jednotlivých odborných kurzov tvoriacich kurz OFV, a to v celom ich časovom rozsahu; a
  2. úspešné absolvovanie všetkých kontrolných testov/kvízov k jednotlivým odborným kurzom, ktoré tvoria kurz OFV.

Do celkového času kurzu pre každý zo stupňov odbornej spôsobilosti sa započítava čas uvedený v popise kurzu ako čas trvania odborného kurzu alebo započítavaný čas. Aj v prípade, že súčet časov odborných kurzov presiahne hodnotu 15 hodín pre stredný resp. 20 hodín pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti rovnako platí pre úspešné absolvovanie kurzu povinnosť splniť podmienku uvedenú v bode a)

Vystavenie certifikátu o úspešnom absolvovaní OFV (t.j. kurzu OFV)

Poskytovateľ registrovanému účastníkovi OFV, ktorý splnil podmienky pre absolvovanie kurzu OFV uvedené vyššie vystaví ku dňu ukončenia uskutočnenia kurzu OFV (t.j. ku dňu 31.12. príslušného kalendárneho roka) certifikát o jeho absolvovaní, ktorého obsahom bude:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektor podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované

(ďalej len „potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania“). Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania zašle poskytovateľ registrovanému účastníkovi OFV emailom vo formáte PDF po ukončení uskutočnenia kurzu OFV (t.j. po 31.12. príslušného kalendárneho roka), a to v lehote určenej v zákone o finančnom sprostredkovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ku kontrole absolvovania kurzu OFV jednotlivými účastníkmi kurzu OFV dochádza zo strany poskytovateľa až po ukončení uskutočnenia kurzu OFV, t.j. po 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov uvedených na potvrdení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania, ktoré mu poskytol kupujúci alebo registrovaný účastník OFV. 

Oznámenie úspešného absolvovania OFV do Národnej banky Slovenska

Po ukončení uskutočnenia kurzu OFV, poskytovateľ v lehote stanovenej zákonom (do 10 pracovných dní) zašle Národnej banke Slovenska zákonom požadované údaje registrovaných účastníkov OFV, ktorí osobitné finančné vzdelávanie úspešne absolvovali v rozsahu 15 hodín pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti resp. 20 hodín pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a to konkrétne do zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie. Poskytovateľ nie je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých Národnej banke Slovenska podľa predchádzajúcej vety v prípade, ak sa jedná o údaje, ktoré poskytol poskytovateľovi kupujúci alebo registrovaný účastník OFV. 

Oprava údajov na vydanom potvrdení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

V prípade požiadavky na opravu už vydaného potvrdenia o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania z dôvodu chyby na strane kupujúceho je tento úkon spoplatnený podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok. Poskytovateľ vyhodnotí požiadavku kupujúceho a vystaví nové potvrdenie o absolvovaní finančného vzdelávania OFV podľa predchádzajúcej vety výlučne na základe žiadosti kupujúceho zaslanej emailom poskytovateľovi a po jej vyhodnotení poskytovateľom. 

Technická údržba a nepredvídateľný technický výpadok

Zároveň platí, že poskytovateľ nie je povinný poskytnúť registrovanému účastníkovi OFV službu, ktorá je predmetom zmluvy o poskytovaní služieb (t.j. nie je povinný umožniť registrovanému účastníkovi OFV študovať obsah kurzu OFV) v období, kedy je vykonávaná technická údržba technického prostredia OFV. O tejto skutočnosti je EFIBA povinná informovať registrovaného účastníka OFV 3 dni vopred pred plánovanou technickou údržbou, a to formou emailovej notifikácie.

O náhlom a/ alebo nepredvídateľnom výpadku technického prostredia bude EFIBA registrovaných účastníkov OFV bezodkladne informovať, a to formou emailovej notifikácie. Zároveň spoločnosť EFIBA bude registrovaných účastníkov OFV informovať o odstránení tohto výpadku a obnovení prevádzky technického prostredia, a to formou emailovej notifikácie.

Autorské práva

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že registrovaný účastník OFV nie je oprávnený žiadnym iným spôsobom a/ alebo formou a/ alebo v inom rozsahu ako je uvedené vyššie, študovať obsah kurzu OFV a registrovaný účastník OFV nemá nárok na poskytnutie predmetnej služby v inom rozsahu alebo za iných podmienok ako je uvedené vyššie.

Akýkoľvek obsah v súvislosti s poskytovaním služieb, ako sú prezentácie, dokumentácia a študijné materiály podliehajú režimu ochrany autorských práv. S výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu EFIBA, nie je dovolené natáčanie, nahrávanie, fotografovanie alebo zverejňovanie, vysielanie alebo iné šírenie obsahu kurzu OFV. Taktiež nie je dovolené reprodukovanie, upravovanie, distribúcia, ukladanie, prenášanie alebo obdobný spôsob používania obsahu kurzu OFV. Rovnako nie je dovolené nahrať akýkoľvek obsah kurzu OFV do akéhokoľvek zdieľaného informačného systému, zahrnúť akýkoľvek obsah kurzu OFV do databázy, prenášať, alebo inak sprístupniť akýkoľvek obsah kurzu OFV komukoľvek inému.

Poskytovateľ pri poskytovaní služby, ktorá je predmetom zmluvy o poskytovaní služieb, je povinný túto službu registrovanému účastníkovi OFV dodať v rozsahu a s obsahom vymedzenom v popise príslušného kurzu OFV, ktorý je zverejnený na stránke www.efiba.sk. Poskytovateľ však nie je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov a informácií poskytnutých registrovanému účastníkovi OFV jednotlivými lektormi v rámci kurzu OFV počas jednotlivých odborných kurzov, a preto výslovne odporúča registrovanému účastníkovi OFV si správnosť a úplnosť informácií získaných v rámci kurzu OFV preveriť a tieto informácie používať, najmä nie však výlučne, na obchodné účely, výlučne na vlastné riziko registrovaného účastníka OFV. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu a/ alebo akúkoľvek inú ujmu spôsobenú registrovanému účastníkovi OFV, prípadne akejkoľvek tretej osobe v dôsledku použitia informácií a/ alebo údajov získaných v rámci kurzu OFV.

Záverečné ustanovenia / Zmena Podmienok

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Zmena podmienok je účinná momentom jej zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa www.efiba.sk. 

Príloha 1             Cenník

 

EFIBA s.r.o.                                                                                                                              17.04.2023

 

Späť do obchodu