O SIBAF® award

Anketa SIBAF® Award sa koná pravidelne od roku 2006. Jej zámerom je ohodnotiť poisťovne z hľadiska kvality poskytovaných služieb pre klientov a sprostredkovateľov poistenia.

Anketa mala vo svojich počiatkoch dve kategórie, v roku 2018 bola pridaná tretia. Hlasujúci sprostredkovatelia poistenia tak každý rok vyjadrujú svoj názor na kvalitu poskytovaných produktov a najmä služieb poisťovní v oblasti:

  • poistenia priemyslu a podnikateľov
  • havarijného poistenia
  • poistenia občanov

Priestor pre vyjadrenie názoru na prácu poisťovne

Anketa SIBAF® Award predstavuje jedinečnú platformu, vďaka ktorej môžu svoj aktuálny názor, ale aj dlhoročné skúsenosti s poskytovanými službami poisťovní vyjadriť tí azda najkompetentnejší - poisťovací makléri. Spoločnosti - samostatní finanční agenti a poradcovia, ktoré s poisťovateľmi spolupracujú na dennej báze a riešia množstvo rozličných prípadov svojich klientov. Množstvo hlasujúcich má od založenia ankety pravidelný nárast a reprezentuje významnú časť trhu sprostredkovania poistenia v jednotlivých hodnotených kategóriách.

Priestor pre pozitívnu motiváciu

Anketa SIBAF® Award dáva sprostredkovateľom poistenia možnosť motivovať poisťovne k lepším výkonom, zároveň poisťovateľom poskytuje spätnú väzbu - hodnotenie poskytovaných produktov služieb pre ich následné skvalitnenie. Anketa Predstavuje jediný kvalitný priestor, v ktorom poisťovne spoznajú názor poisťovacích maklérov, ktorý je v konečnom dôsledku pre ich prácu a fungovanie na slovenskom trhu v mnohých ohľadoch determinujúci.

Popularizácia poisťovníctva

Vývoj poisťovacieho segmentu na Slovensku ukázal, že je vhodné medzi už spomenuté kategórie pridať ďalšie dve, a to Počin roka a Najlepšia záverečná študentská práca z oblasti poisťovníctva. Počin roka predstavuje prácu, aktivitu, projekt či publikáciu, ktorá bola v danom roku pre poisťovací segment významná.

Potreba kategórie Najlepšia záverečná študentská práca z oblasti poisťovníctva vyplynula z faktu, že množstvo študentov najmä vysokých škôl považuje poisťovací segment za málo zaujímavý a málo kreatívny. Spoločnosť EFIBA si ako organizátor ankety SIBAF® za jeden zo svojich dlhodobých cieľov stanovila aj aktívnu spoluprácu s vysokými školami, výsledkom ktorej by mal byť nárast množstva študentov, ktorí vidia svoju profesijnú budúcnosť práve v poisťovacom segmente. Sektor poistenia sa stáva čoraz náročnejším, zaujímavejším a do veľkej miery aj kreatívnejším v ponuke a možnostiach uplatnenia sa na pracovnom trhu.

TPA SLOVAKIA partnerom ankety

Veľký medzník pre anketu predstavoval rok 2018, kedy sa jej partnerom stala spoločnosť TPA SLOVAKIA, ktorá plní funkciu audítora ankety.

Spoločnosť TPA SLOVAKIA je špecialistom na dane a audit a jej reprezentanti už niekoľko rokov vnímajú pozitívne, že sú súčasťou podujatia, ktoré prispieva k zvyšovaniu profesionality a úrovne služieb v oblasti poisťovníctva na Slovensku.

 

Vyhlasovateľom ankety je spoločnosť EFIBA s.r.o., dlhoročný organizátor SIBAF® vzdelávacích podujatí.

Anketa je vyhlasovaná spravidla niekoľko týždňov pred hlavným vzdelávacím podujatím SIBAF® fórum, ktoré sa uskutočňuje pravidelne v októbri každého roka.

Späť do obchodu