Program SIBAF ws 2022

Riziko povodne

Komplexné zhodnotenie situácie na  Slovensku.

Mgr. Michal Hanzlinger PhD., bude hovoriť najmä o tom:

 • čo je a čo nie je povodeň, jej správna definícia,
 • kde a aké povodne sa vyskytujú pre účely správneho posúdenia rizika u klienta,
 •  kde si je možné informácie o povodniach v minulosti vierohodne zistiť,
 • ako povodňovú hrozbu riešime v súčasnosti.

Mgr. Michal Hazlinger je absolventom Prírodovedeckej Fakulty UK v Bratislave. Počas štúdia a neskôr aj počas svojho profesijného života sa  špecializoval na hydrológiu. Pôsobil v štátnej a verejnej správe (SHMÚ – oddelenie Hydrologických predpovedí a výstrah a MŽP SR Sekcia vôd). V súčasnosti pôsobí v spoločnsoti MicroStep-MIS a špecializuje na vývoj, návrhy a implementáciu predpovedných a varovných systémov v hydro(meteoro)lógii v rôznych častiach sveta.

 

Prevencia a manažment zosuvných rizík

RNDr. Vlasta Jánová PhD. bude na seminári hovoriť okrem iného o tom:

 • ktoré definície zosuvov v poistných podmienkach sú správne a vhodne použité
 • kde si môže každý overiť  stabilitu svahov  na Slovensku
 • ako sa v skutočnosti  vykonáva  prevencia pred zosuvom
 • čo robiť, ak už zosuv nastane
 • najznámejšie  zosuvy  na Slovensku – prípadové štúdie

Pani Vlasta Jánová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Pôsobila v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v  Bratislave, je špecialistkou pre inžiniersku geológiu a environmentálnu geológiu, autorkou a spoluautorkou 34 záverečných správ a spoluautorkou 4 monografií. Od roku 2000 pracovala na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Sekcii geológie a prírodných zdrojov, je špecialistkou pre otázky inžinierskej geológie, environmentálnej geológie, rizikových geofaktorov životného prostredia, hlavne environmentálnych záťaží a zosuvov a pre oblasť navrhovania, riadenia a kontroly projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. V rokoch 2007-2010 pôsobila ako riaditeľka odboru geologických faktorov životného prostredia, v rokoch 2010 – 2020 ako generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov.

 

Premlčacie doby pri náhrade škody. Príklady z praxe pre subjektívnu a objektívnu zodpovednosť.

Prezentujúci JUDr. Peter Bak z BAK&PARTNERS advokátskej kancelárie už na SIBAF® workshopoch a seminárov prezentoval viackrát. Vždy s dôležitými, aktuálnymi a potretnými informáciami. Tentokrát bude zrdojom nášho prehľadu v oblasti premlčacej lehoty pri náhrade škody.

 

Pokuty pre neplatičov PZP a použitie výberu odvodu 8% z PZP

Jeden z organizátorov SIBAF ® vzdelávacích podujatí, Ing. Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA poskytne informácie, vďaka ktorým sa dozviete:

 • aká suma sa odviedla za posledných 10 rokov na  osobitný účet  Ministerstva vnútra z 8% odvodu PZP
 • počty úspešných správnych konaní v roku 2019 a 2020 podľa okresov – ktoré okresy na Slovensku udelili najviac a najmenej pokút pre neplatičov PZP.
 • ako prebieha udeľovanie pokút v zmysle § 19   zákona o PZP.
 • na aké účely a konkrétne veci sa použil odvod z PZP z osobitného účtu MV, zaujímavosti
Späť do obchodu