Kurz pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia


       125

 

29 odborných prednášok

pre expertov z oblasti neživotného poistenia

Skladom
Kód: 279
€125

Dátum trvania: 30.05.2024 -  31.12.2024     Sektor: Poistenie a zaistenie     Stupeň: Stredný stupeň odbornej spôsobilosti     Počet hodín: 15

Dátum absolvovania: 31.12.2024

Cieľová skupina pre kurz

Sprostredkovatelia poistenia (PFA), zamestnanci SFA, ktorí vykonávajú sprostredkovanie poistenia vo vyššej miere zamerané na produkty neživotného poistenia pre neprofesionálnych a profesionálnych klientov.

Zamestnanci poisťovní, ktorí spadajú do pôsobnosti zákona o FSaFP resp. Smernice IDD t.j. majú povinnosť absolvovať kontinuálne odborné vzdelávanie

Vhodný pre osoby:

  • ktorým aktuálna lehota povinnosti absolvovania OFV končí v roku 2025.
  • ktoré už v minulosti absolvovali OFV v sektore poistenia a zaistenia min. pre základný stupeň. Pre pochopenie informácií v kurze sú potrebné minimálne základné poznatky o trhu poistenia a sprostredkovania poistenia a súvisiace poznatky.

V prípade, ak Vám lehota pre absolvovanie OFV končí ešte v roku 2024, tento kurz pre vás nie je vhodný z hľadiska splnenia časovej podmienky

Odborné kurzy, ktoré budete študovať

Celkovo 29 odborných kurzov, ktoré sú prezentované expertmi z praxe poistného trhu a univerzitného prostredia.

Jedinečný mix obsahu z teoretickej roviny tém súvisiacich s poistením (právo, princípy poistenia a pod) a praktických skúsenosti uplatňované v poisťovníctve.

V rámci tohto kurzu sú obsiahnuté všetky okruhy tém uvedené vo vyhláške č. 39/2018 Z.z Ministerstva financií SR zo strany pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

 

Zoznam kurzov 

Poistenie a jeho podstata. Vzťah rizika a poistenia.
Životné poistenie, základné princípy a typy poistných produktov
Základná charakteristika investičných produktov založených na poistení
Produkty životného poistenia
Základy poistnej matematiky
Základné princípy zaistenia a spolupoistenia
Risk manažment – 1. časť
Risk manažment – 2. časť - príklady z praxe
Poisťovníctvo a jeho postavenie v ekonomike. Poistné vzťahy a regulácia.
Právna úprava poisťovníctva. Poistná zmluva
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu z pohľadu finančného sprostredkovateľa
Finančný trh SR, neživotné poistenie a distribúcia poistenia. Etické normy.
Všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensku
Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP
Odhad škôd pri poistení majetku podnikateľov a priemyselných prevádzok
Vybrané právne aspekty regulácie dohľadu nad finančným trhom SR
Pramene práva Slovenskej republiky a EÚ
Právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Posúdenie solventnosti poisťovní a ich rizikovosti na Slovensku
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
Poistné podvody na Slovensku
Poistenie poľnohospodárskej prvovýroby
Vplyv nových technológií na náklady obnovy rodinného domu po tzv. totálnej škode- 1. časť
Vplyv nových technológií na náklady obnovy rodinného domu po tzv. totálnej škode- 2. časť
Občianska zodpovednosť
Škody z poistenia prerušenia prevádzky
Batériové úložiská  elektrickej energie. Riziká a poistenie. - 1. časť
Batériové úložiská  elektrickej energie. Riziká a poistenie  - 2. časť
Systém dôchodkového zabezpečenia na Slovensku

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v tomto článku.

Späť do obchodu