Novela zákona o DPH

Dňa 8.11.2021 podpísala prezidentka Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „daňový poriadok“), ktorým sa mení aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“). Novela daňového poriadku bude v platnosti od 1.1.2022, pričom niektoré povinnosti z nej vyplynú daňovníkom už od 15.11.2021.

V zmysle súvisiacej novely zákona o DPH má daňovník s účinnosťou od 15.11.2021 nasledujúcu povinnosť:

Od tohto dátumu má každý platiteľ DPH na Slovensku povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej ako „FRSR“) každý vlastný tuzemský ale aj zahraničný bankový účet používaný na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH na Slovensku podľa § 2 zákona o DPH. Za predmet DPH sa považuje:

  1. dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku,
  2. poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku,
  3. nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie,
  4. dovoz tovaru do tuzemska.

Ak platiteľ využíva na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH na Slovensku bankový účet vo vlastníctve inej osoby (napríklad využívanie bankových účtov v rámci nadnárodných skupín), je povinný oznamovať aj takýto bankový účet. V takomto prípade bude FRSR prihliadať na takýto účet ako na vlastný účet platiteľa, pričom platiteľ je povinný oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

Lehota na podanie oznámenia:

  1. Platiteľovi, ktorý bude registrovaný pre DPH po 15.11.2021, vzniká táto povinnosť bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom alebo odo dňa zriadenia každého takéhoto účtu.
  2. Platiteľ dane, ktorý už má k dátumu 15.11.2021 štatút platiteľa dane, je povinný oznámiť svoje bankové účty v rozmedzí od 15.11.2021 do 30.11.2021.

Platiteľ je povinný plniť oznamovaciu povinnosť aj priebežne, čo znamená, že akýkoľvek nový bankový účet určený na podnikanie alebo zmena účelu bankového účtu na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, je platiteľ DPH povinný oznámiť FRSR, a to ešte pred začatím jeho používania.

Oznamovaciu povinnosť je potrebné splniť prostredníctvom osobitného formulára, ktorého vzor určí a uverejní na svojom webovom sídle FRSR po 15.11.2021. Po podaní tohto oznámenia je platiteľ zároveň povinný oznámiť aj akúkoľvek zmenu alebo doplnenie a zrušenie týkajúce sa bankového účtu, ktorý už bol oznámený.

V prípade uvedenia nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov o bankovom účte v podanom oznámení hrozí platiteľovi pokuta do výšky 10 000 EUR. Zároveň, neoznámenie bankového účtu môže mať za dôsledok nevrátenie zápornej dane z dôvodu oneskorenej registrácie pre DPH, nevrátenie nadmerného odpočtu platiteľovi. FRSR totiž v takom prípade nadmerný odpočet, prípadne zápornú daň nevráti (urobí tak až v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia bankového účtu). Lehota na vrátenie týchto platieb však bude v týchto prípadoch považovaná za dodržanú.

FRSR bude na svojom webovom portáli taktiež zverejňovať zoznam oznámených bankových účtov, ktorý bude pravidelne aktualizovať. Pravidelným aktualizovaním zoznamu bankových účtov platiteľov dane umožní FRSR lepšie preverenie obchodného partnera a zefektívni sa práca správcu dane pri vyplácaní nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám bude po 15.11.2021 automaticky doručená na portál Finančnej správy správa (v sekcii Upozornenia) s linkom na elektronické tlačivo, ktoré bude obsahovať predvyplnené údaje o bankových účtoch, ktoré má momentálne FRSR vo svojej evidencii za Vašu spoločnosť. V tomto prípade je nevyhnutná kontrola údajov o predvyplnenom bankovom účte/bankových účtoch, resp. je potrebná ich úprava alebo doplnenie a podanie oznámenia elektronicky správcovi dane najneskôr do 30.11.2021.

Späť do obchodu