Smernica o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Dňa 02.12.2021 bola v úradnom vestníku EÚ pod číslom L 430/1 zverejnená SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ) 2021/2118 z 24.novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o kontrole plnenia  povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.

Transpozíciu sú povinné členské štáty prijať do 23. decembra 2023. V rámci nej sú povinné prijať a uverejniť opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
Určité opatrenia je potrebné už do 23. júna 2023, tak aby sa dosiahol súlad s pozmeňujúcimi návrhmi stanovenými v článku 1 bodoch 8 a 18 tejto smernice, pokiaľ ide o článok 10a ods. 13 druhý pododsek a článok 25a ods. 13 druhý pododsek smernice 2009/103/ES.

Jej znenie v slovenskom jazyku nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK-DE-CS/TXT/?from=SK&uri=CELEX%3A32021L2118
 
O podstatných zmenách v novele sme vás už priebežne informovali v našich predchádzajúcich newslettroch. V roku 2022 očakávame legislatívny proces a diskusiu na poistnom trhu o potrebných zmenách  v našom zákone 381/2001 Z.z o PZP, ktorý je implementáciou uvedenej smernice.

Späť do obchodu