Pozrite sa, ako vyzerá náš kurz osobitného finančného vzdelávania

Pre stredný alebo vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

Odborné kurzy, ktoré budete študovať

 

Spoluvina pri dopravnej nehode – Dôvody a  vplyv na trestnú a občiansku zodpovednosť          

Lektor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD.

Obsah: trestná a občianska zodpovednosť, základný rámec právnej úpravy na oblasť dopravných nehôd, alternatívy pri strete vozidiel v civilnom sporovom konaní, spoluzodpovednosť za vznik dopravnej nehody, stanovenie príčiny dopravnej nehody, relevantná judikatúra

 

Riziko krádeže vlámaním pri poistení bytov, domov a domácností                                         

Lektor: Ing. Peter Straka

Obsah: Definícia krádeže vlámaním, Vývoj krádeže vlámaním - štruktúra a počet, Legislatívne pojmy pre zabezpečenie, proti krádež. Certifikácia, Funkcie segmentov zabezpečenia, Časový faktor zabezpečenia

Základné prvky mechanického zabezpečenia (dvere, okná, zámky), Elektronické zabezpečovacie systémy

 

Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP                                                         

Lektor: JUDr. Imrich Fekete

Obsah: Náhrada škody z PZP - Podmienky vzniku práva, doba trvania a rozsah náhrady. Východiská pre určenie práva poškodeného. Dohľadový benchmark k výške poistného plnenia pri prenájme náhradného vozidla. Aktuálny prípad zo súdnej praxe. Nárok na náhradné vozidlo vs. škoda na náhradnom vozidle. Nárok na náhradné vozidlo ako skutočná škoda. 

 

Posúdenie solventnosti poisťovní a ich rizikovosti na Slovensku                                            

Lektor: Ing. Mária Kamenárová

Obsah: Ciele Solventnosti II, Správa o finančnom stave a solventnosti (SFCR), Užitočnosť poznania stavu solventnosti poisťovne pre makléra, Obsah SFCR správy, Posúdenie solventnosti poisťovní

 

Životné poistenie, základné princípy a typy poistných produktov                                                  

Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah: občiansky zákonník – definícia pojmu poistenie osôb, základné princípy životného poistenia, poistné riziko v životnom poistení, typy životného poistenia, kategórie poistenia, špeciálne informačné povinnosti poisťovateľa, poistné odvetvia životného poistenia

 

Odhad škôd pri poistení majetku podnikateľov a priemyselných rizík                             

Lektor: Peter Oščipovský

Obsah: Proces úpisu pri poistení podnikateľov a priemyselných prevádzok, Odhad škody pri poistení majetku, Odhad škody pri poistení technických rizík, Odhad škody pri zodpovednosti za škodu

 

Všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensku                                                              

Lektor: Daniel Martini

Obsah: Všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensku a v európskom kontexte, daň z príjmov fyzických osôb pri poistnom plnení (životné poistenie a investičné životné poistenie), DPH špecifiká pri poskytovaní služieb poistenia a finančného sprostredkovania, stanovovanie poistných súm z pohľadu DPH

 

Základná charakteristika investičných produktov založených na poistení                                   

Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah: investičné produkty založené na poistení (PRIIPS), obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID), základná charakteristika investičných produktov založených na poistení, kapitálové životné poistenie (KŽP), investičné životné poistenie (IŽP), príklady a porovnanie KŽP a IŽP investičnej zložky, investičný horizont, porovnanie s fondami kolektívneho investovania

 

Stručná analýza požiarneho nebezpečenstva v  priemyselnom podniku                                         

Lektor: Ing. Peter Straka

Obsah: nebezpečenstvá ovplyvňujúce rizikovú situáciu podniku – vnútorné a vonkajšie, výrobný proces (skladovanie, energetika a ďalšie), organizačná požiarna ochrana, stavebná požiarna ochrana, technická požiarna ochrana, hodnotenie požiarneho nebezpečenstva, legislatíva odporúčaná na preštudovanie

 

Základy poistnej matematiky                                                                                                               

Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah: vysvetlenie základných pojmov, poistná matematika v životnom, zdravotnom a neživotnom poistení, aktuár a jeho úloha v poistení, rola manažéra riadenia rizík poisťovne, zaistenie - popis a definície, solventnosť poisťovne

 

Produkty životného poistenia                                                                                                             

Lektor: Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Obsah: poistné riziko, poistná suma a poistné plnenie v produktoch životného poistenia, opcie a garancie v produktoch životného poistenia, poistné odvetvia životného poistenia

 

Regresné náhrady sociálnej a zdravotných poisťovní                                                                         

Lektor: JUDr. Milan Hronec

Obsah: regresné právo poisťovne, uplatňovanie / neuplatňovanie legislatívy k pojmu „škoda“, základná legislatíva – vysvetlenie, zodpovedný subjekt, regresné právo zdravotnej poisťovne voči poistencovi a tretej osobe, poistenie proti regresnému právu zdravotnej poisťovne, príklad: Úhrny súm regresných náhrad zdravotnej poisťovne

 

Poistenie pohľadávok – 1. časť                                                                                                            

Lektor: Ing. Lenka Andrašiová

Obsah: čo je poistenie pohľadávok, prínosy poistenia pohľadávok, produkty a poistné podmienky,

  

Neživotné poistenie: Risk manažment – 1. časť                                                                          

Lektor: Ing. Miloš Žernovič, PhD.

Obsah: neživotné poistenie – risk manažment, riziková obhliadka – čo to je a čo zahŕňa, riziková obhliadka pre riziká typu FLEXA

 

Neživotné poistenie: Risk manažment – 2. časť - príklady z praxe                                                

Lektor: Ing. Miloš Žernovič, PhD.

Obsah: praktické informácie pre realizáciu rizikovej obhliadky, obhliadka – odporúčanie – reakcia klienta – zníženie rizika

 

Vybrané právne aspekty regulácie dohľadu nad finančným trhom v SR                                          

Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah: integrovaný dohľad nad finančným trhom SR – legislatíva, činnosti NBS pri dohľade nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, spôsob realizácie dohľadu zo strany NBS, všeobecné zásady výkonu dohľadu NBS, formy výkonu dohľadu, postupy NBS pri výkone dohľadu na diaľku a dohľadu na mieste, práva a povinnosti osoby vykonávajúcej dohľad a dohliadaného subjektu, konanie vo veciach dohľadu, vymedzenie ochrany finančných spotrebiteľov

 

Poistenie a jeho podstata. Vzťah rizika a poistenia.                                                                         

Lektor: prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Obsah: podstata poistenia a definovanie poistenia, kľúčové prvky mechanizmu poistenia, porovnanie prvkov - riziko a neistota, základné druhy rizík, charakteristika poistiteľných rizík

 

Poisťovníctvo a jeho postavenie v  ekonomike. Poistné vzťahy a regulácia.                                 

Lektor: prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Obsah: vymedzenie poisťovníctva a jeho postavenia v ekonomike, poistné vzťahy: verejné a súkromné poistenie, princípy poistných vzťahov, poistný trh a jeho subjekty, regulácia a dohľad nad poistným (finančným) trhom

 

Právna úprava poisťovníctva a poistná zmluva                                                                                                          

Lektor: Ing. Andrea Snopková, PhD.

Obsah: právne normy upravujúce podnikanie poisťovní: zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, daň z poistenia, Občiansky zákonník, poistná zmluva: právna úprava, náležitosti a súčasti poistnej zmluvy, práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy, všeobecné poistné podmienky, poistné plnenia, pripoistenia a výluky z poistenia

  

Základné princípy zaistenia a spolupoistenie                                                                                    

Lektor: Ing. Andrea Snopková, PhD.

Obsah: definícia zaistenia, definícia spolupoistenia, poisťovací pool,

 

Pramene práva Slovenskej republiky a  práva                                                                                  

Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah: definícia práva ako systému noriem, pramene práve vs. právne normy, materiálne pramene práva, formálne pramene práva, právne predpisy – normatívne právne akty, právne normy (časová, územná a vecná pôsobnosť právnej normy), pramene práva Európskej únie,

 

Právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva                                     

Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

 

Regresy v PZP. Teoretické východiská a prax                                                                                   

Lektor: JUDr. Imrich Fekete

Obsah: Regresná agenda v PZP – úvod do problematiky, právo na náhradu poistného plnenia vs. Postihové právo poisťovne, základné funkcie regresného práva, zákonné predpoklady pre uplatnenie postihového práva, paralelná úprava postihu proti poistníkovi a poistenému, princíp proporcionality a limitácia výšky postihu, východiská súdnej praxe ohľadne limitácie výšky postihu

 

Piliere dôchodkového zabezpečenie SR                                                                                           

Lektor: Ing. Miroslav Suchý

Obsah: Piliere dôchodkového zabezpečenia SR, Index závislosti, I. pilier dôchodkového zabezpečenia, I. Pilier dôchodkového zabezpečenia, Dôchodková správcovská spoločnosť, Príspevky a sadzba príspevkov do II. piliera, Výpis z účtu starobného dôchodkového sporenia

 

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

z pohľadu finančného sprostredkovateľa                                                                                          

Lektor: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Obsah: Právna úprava EU a slovenská legislatíva, definícia pojmov legalizácia, financovanie terorizmu a neobvyklá obchodná operácia, vymedzenie tzv. povinnej osoby, politicky exponovaná osoba, konečný užívateľ výhod, identifikácia a jej overenie, základná starostlivosť, zjednodušená starostlivosť, zvýšená starostlivosť, postupy pri zistení neobvyklej obchodnej operácie, ďalšie povinnosti povinných osôb

  

Finančný trh. Neživotné poistenie. Etické normy.                                                                          

Etické normy: Lektor: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Ďalšie témy: Ing. Martin Sinčák

Obsah: Finančný trh – charakteristika a subjekty. Neživotné poistenie. Distribúcia poistných produktov. Najnovšie trendy v oblasti elektronického poskytovania finančných služieb. Informácie o ochrane osobných údajov klienta.

Definícia pojmov etika a morálka, úrovne aplikácie etiky v manažmente, etické kódexy, obsah a účinnosť etického kódexu, etické kódexy na poistnom trhu SR

Späť do obchodu