Inflácia a jej dopad na poistenie

- PR článok -

 

Covid, vojna na Ukrajine a prechod na zelené energie, udalosti, ktoré v poslednom období zasiahli celý svet a naše individuálne životy. Poďme sa pozrieť na ekonomické dopady týchto skutočností a ich vplyv na oblasť poisťovníctva.

V marci 2022 dosiahla medziročná miera inflácie na Slovensku 10,4%. To znamená, že oproti marcu roku 2021 kupujeme väčšinu tovarov a služieb v priemere o 10,4% drahšie. Stavebný materiál nakupujeme v priemere dokonca o 17,4% drahšie a energie od 12 do 15%.

Nárast cien sa dotýka oblasti poistenia najmä v potrebe správneho stanovenia poistných súm, bez ktorého hrozí riziko podpoistenia. Poistné zmluvy, na ktorých sa viac ako dva roky neindexovali poistné sumy sú s určitosťou výrazne podpoistené. Z dôvodu skokového nárastu inflácie za posledný rok dnes už môžeme povedať, že ani poistné sumy, ktoré boli aktualizované pred rokom, dnes už nie sú postačujúce. Z toho vyplýva, že ak klient nepremietne infláciu do nárastu poistnej sumy svojho majetku, bude mať poisťovňa  v prípade poistnej udalosti právo znížiť každé poistné plnenie o percento predstavujúce rozdiel medzi súčasnou novou hodnotou poistenej veci a poistnou  sumou dojednanou v poistnej zmluve, pričom podpoistenie sa netýka len totálnych ale aj čiastočných (parciálnych) škôd. 

Vplyvom zvyšovania cien v hospodárstve sa zvyšujú aj fixné náklady a hodnota ušlého zisku, ktoré sú základom pre stanovenie poistnej sumy pre prerušenie prevádzky. V tomto druhu poistenia si treba okrem poistnej sumy preveriť aj lehoty dodávok jednotlivých poistených predmetov alebo ich častí, ktoré sa pod vplyvom narušenia dodávateľsko-odberateľských reťazcov a nedostatku určitých komodít extrémne predlžujú. 

Netreba zabúdať ani na zmluvy so stavebno-montážnym poistením, pretože náklady na dokončenie rozostavaných projektov sú s veľkou pravdepodobnosťou vyššie, ako bol predpoklad v čase uzatvárania poistenia. Tu je tiež vysoké riziko podpoistenia s ohľadom na výrazný nárast  cien stavebného materiálu a prác. V prípade ak poistná zmluva stavebno-montážneho poistenia kryje aj ušlý zisk investora (ALOP), je potrebné dojednať predĺženie doby ručenia, tak aby zohľadnila aktuálnu zmenu a predĺženie doby dodávky materiálov. 

Odporúčame preto navýšiť poistné sumy na všetkých poistných zmluvách (majetkových a stavebno-montážnych) uzatvorených alebo indexovaných po a vrátane roku 2020 minimálne o 15% a na poistných zmluvách uzatvorených alebo indexovaných pred rokom 2020  minimálne o 20%, preveriť skutočné fixné náklady a hodnotu ušlého zisku v poistení prerušenia prevádzky a prehodnotiť doby ručenia dojednané v poistnej zmluve.

 

 

 

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk.

 

Späť do obchodu