Použitie odvodu z poistného PZP v roku 2021

Pokračujeme v prinášaní aktuálnych správ z trhu, tá dnešná sa týka poistného z PZP a použitia odvodu z neho v roku 2021.
 
 
Predpísané poistné z PZP dosiahlo v roku 2021 podľa predbežných údajov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) sumu 403,136 mil eur.
V porovnaní so sumou predpísaného poistného z PZP v minulom roku (389 mil eur) ide o nárast o 3,6 %.

Poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničných poisťovní, u ktorých je možné uzatvoriť na Slovensku PZP, boli povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z PZP za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára 2022 na osobitný účet Ministerstva vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) na základe požiadavky našej spoločnosti zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.

Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená-použitá suma 28.677.415 eur.


Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

Organizácia Suma
Hasičský a záchranný zbor 20.675.886 €
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR 4.474.593 €
Prezídium Policajného zboru 1.704.523 €
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR 1.260.000 €
Sekcia krízového riadenia MV SR 341.544 €
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému 220.867 €

 
Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

Položka Suma
Iveco Daily                     9.120.000 €
Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky 3.350.424 €
Zásahový odev ťažký                  2.558.448 €
Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 112 2.224.017 €
Lezecký materiál                    1.203.947 €
Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)    1.174.638 €
Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS     1.000.000 €

 

V zmysle zákona o poisťovníctve prostriedky z osobitného účtu rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka.

V tomto roku sa bude jednať o rozdelenie odvodu z poistného PZP za rok 2021 v sume cca 32,25 mil eur.
Späť do obchodu