Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom

Prinášame vám ďalšie novinky, správy a informácie z trhu s vysokou mierou aktuálnosti a z nášho pohľadu aj dôležitosti.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS zverejnil v mesiaci marec dve svoje správy, ktoré prinášajú odbornej verejnosti pohľad na hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu v roku 2021.

  • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
  • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa
Z týchto správ si dovoľujeme poukázať na niektoré časti, ktoré sa týkajú poisťovníctva a finančného sprostredkovania a poradenstva v sektore poistenia a zaistenia.

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM

V oblasti finančného sprostredkovania
NBS registrovala zvýšené množstvo otázok na možnosť alebo regulárnosť jeho vykonávania v prípade osobného bankrotu. Spolu s MF SR sa zhodla na tom, že fyzické osoby, ktoré nevedia riadiť svoje financie a je na ich majetok vyhlásený konkurz, nemôžu radiť iným ľuďom ako riadiť svoje financie.

V oblasti dohľadu nad poisťovňami
pokračovali zisťovania vplyvu pandémie na sektor. NBS odporučila poisťovniam prehodnotiť výplatu dividend zo zisku za rok 2020. Posledný odhad poisťovní nepreukázal výrazné zhoršenie solventnostnej a finančnej pozície poisťovní.
V rámci regulácie sa NBS sústredila najmä na riešenie problematických oblastí PZP. Úpravy sa týkali najmä aplikácie systému bonus/malus, sankčného systému v prípade chýbajúceho PZP a náhrady nemajetkovej ujmy z PZP.

Pretrvávajúci konkurenčný boj v PZP
V roku 2021 NBS pokračovala v rozšírenom reportingu, zameranom na PZP. Reporting bol odporučený 6 poisťovniam a jednej pobočke poisťovne z iného členského štátu, ktoré počas dohľadu na diaľku v rokoch 2019 - 2020 nedosiahli dostatočnosť poistného.
Problémy regulácie v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
NBS sa sústredila aj na riešenie problematických oblastí regulácie povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Navrhované úpravy sa týkali najmä nasledovných oblastí – aplikácia systému bonus/malus, sankčný systém v prípade chýbajúceho PZP a nemajetková ujma.
Aktuálne znenie § 19 zákona o PZP umožňuje okresným úradom ukladať pokuty za neuzatvorenie PZP, a to na základe oznámenia SKP. Predmetný systém však nemá dostatočne represívny účinok, a to z dôvodu nízkych hodnôt a nízkeho počtu pokút, ktoré navyše neprispievajú k financovaniu náhrad škôd, ktoré spôsobili nepoistené motorové vozidlá. Problémy spôsobuje aj kvalita registra motorových vozidiel, ktorý obsahuje aj aktuálne neexistujúce vozidlá, resp. vozidlá patriace zaniknutým osobám, a tým sťažuje prácu s párovaním informácií v registri SKP.

NBS sa zamerala na koncept konečného užívateľa výhod pri preverovaní oblasti AML
NBS v rámci výkonu dohľadu na diaľku preskúmala dodržiavanie pravidiel v oblasti AML u všetkých samostatných finančných agentov a finančných poradcov prostredníctvom osobitného dotazníka. Cieľom tejto dohľadovej aktivity bolo preveriť, či majú dohliadané subjekty dostatočne nastavené interné postupy a plnia povinnosti vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti. Prínosom takéhoto plošného zisťovania je aj zvyšovanie kvality a vedomostí distribučnej siete.

Významnou témou preverovania v tejto oblasti bol koncept konečného užívateľa výhod (KUV). Dôležitosť osobitného preskúmania vyplynula z výsledkov hodnotiacej správy expertov Výboru MONEYVAL, ktoré poukázali na nedostatočné povedomie a pochopenie pojmu KUV subjektmi pôsobiacimi na finančnom trhu. U obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a u vybraných samostatných finančných agentov boli prostredníctvom dotazníka zisťované informácie týkajúce sa klientov a určovania KUV, procesu vzdelávania v oblasti identifikácie KUV, preverovania KUV voči sankčným zoznamom a zoznamom politicky exponovaných osôb, interných postupov identifikácie KUV.

 
Tabuľka 13    Subjekty finančného trhu / Počet
Subjekt Stav k 31.12.2020 Prírastok Úbytok Stav k 31.12.2021
Samostatní finanční agenti 2) 449 21 31 439 2)
Finanční poradcovia 8 - - 8
Poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania 14 1 - 15
Viazaní finanční agenti 2) 9411 2390 3589 8212
Podriadení finanční agenti 2) 15119 5397 4195 16321
Viazaní finanční agenti 2) 100 35 49 86
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia 2) 5 1 1 5
2) Počet dohliadaných subjektov sa môže meniť, vzhľadom na priebežne spracovávané návrhy.

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA

Vybavovanie podaní
V roku 2021 bolo NBS doručených 1.675 podaní spotrebiteľov a iných klientov. Medziročne klesol počet doručených podaní o 340 podaní (17 %). Oproti roku 2020 prišlo o 181 menej podaní týkajúcich sa povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Pravdepodobne sa prejavil dôsledok najnižšieho počtu dopravných nehôd od vzniku SR, keďže ľudia cestovali kvôli pandémii menej.

 
Počet podaní Celkom Oprávnených
Poisťovníctvo 664 237
neživotné poistenie - PZP a čelné sklá 268 117
neživotné poistenie - zodpovednosť za škodu 31 10
poistenie osôb 196 71
neživotné poistenie - havarijné poistenie 66 17
neživotné poistenie - majetok 77 16
neživotné poistenie - iné 26 6

Zdroj informácií: Národná banka Slovenska
Oficiálne dokumenty na stiahnutie:
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za rok 2021
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom - 2021
Späť do obchodu