Výročná správa poisťovacieho ombudsmana za rok 2021

Prvé oficiálne správy a auditované štatistiky týkajúce sa aj finančného trhu, sa každoročne zverejňujú v mesiacoch marec a apríl. Prvú správu z tejto oblasti vám prinášame už teraz.


Výročná správa  poisťovacieho ombudsmana za rok 2021

Útvar poisťovacieho ombudsmana prijal od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 celkovo 192 podnetov, z toho 123 podaní malo formálne náležitosti návrhu na začatie riešenia alternatívneho riešenia sporu.

Nižšie nájdete zoznam najčastejšie nároky spotrebiteľov, ktorých sa domáhali prostredníctvom podania návrhu na alternatívne riešenie sporov (ARS):

  • nárok na poistné plnenie,
  • nárok na doplatok poistného plnenia,
  • nárok na náhradu škody,
  • vrátenie poplatkov súvisiacich s uzatvorenou poistnou zmluvou.

 
Okrem vyššie vymenovaných nárokov sa spotrebitelia domáhali aj neplatnosti poistnej zmluvy, či akceptovania podanej výpovede poistenia, alebo naopak určenia, že poistný vzťah trvá, resp. vznikol.
Osobitnú skupinu riešených sporov predstavujú žiadosti spotrebiteľov o prehodnotenie, resp. odpustenie nárokov poisťovne na vrátenie vyplateného poistného plnenia z PZP pri porušení zákonných povinností zo strany poisteného (tzv. postih).

Na tomto mieste si dovolíme uviesť, že z celkového počtu 105 ukončených konaní ku dňu vydania tejto správy boli nároky spotrebiteľa plnené v 17 % prípadov. Z týchto 17 % úspešne ukončených sporov vedených prostredníctvom ARS tvorí:

  • 13 % ukončených z dôvodu dobrovoľného plnenia poisťovne pred dosiahnutím výsledku sporu, t. j. pred uzatvorením dohody o vyriešení sporu. Formálne boli tieto prípady ukončené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o ARS, t. j. odložením;
  • 4 % ukončených uzatvorením dohody o ARS.

Priemerná dĺžka trvania alternatívneho riešenia sporu
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli v roku 2021 boli prijaté viaceré návrhy, v prípade ktorých si právna alebo skutková náročnosť vyžadovala osobitnejšiu pozornosť a najmä dlhšie trvajúcu komunikáciu s predávajúcim ako aj spotrebiteľom. Komunikácia v nejednom prípade totiž musela prebehnúť na viacerých kompetenčných úrovniach u predávajúceho. Priemerná dĺžka konania za sledované obdobie bola 85 dní.
 
Zdroj: https://www.poistovaciombudsman.sk/

Späť do obchodu