Skupinová zmluva - dopady rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Na SIBAF® fóre 2023 pán Fusek, riaditeľ odboru  ochrany finančných spotrebiteľov NBS, prezentoval tému, v ktorej popisoval dopady rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie v oblasti tzv. skupinového, respektíve flotilového poistenia vo vzťahu k spotrebiteľovi a finančným sprostredkovateľom.

Menovite vysvetľoval, akých druhov poistení sa dané rozhodnutie týka, aké postavenie má v skupinovom poistení poistník a čo znamená dané rozhodnutie pre finančných sprostredkovateľov a poisťovne.

Na úvod pán Fusek vysvetlil, čo v praxi znamená skupinové poistenie. Jedná sa o poistenie, kde poisťovňa, ktorá má uzavretú skupinovú poistnú zmluvu so subjektom (v zmluvnom vzťahu poistníka), ktorý vyhľadáva klientov / spotrebiteľov cez svoju distribučnú sieť spôsobom, aby im umožnil pristúpiť určitým spôsobom do skupinovej poistnej zmluvy. 

Prezentoval prípad z Nemecka, kde právnická osoba uzavrela skupinovú poistnú zmluvu s poisťovňou v prospech spotrebiteľov, ktorí čerpali určitú výhodu vo forme cestovného poistenia. Nemecký súd podal podnet na súdny dvor Európskej únie, či v takomto prípade vznikajú poistné vzťahy a či tento poistník (daná právnická osoba), ktorý sa javí ako poistník skupinovej zmluvy, je podľa smerníc o finančnom sprostredkovaní finančným sprostredkovateľom.

Ďalej pán Fusek v rámci prezentácie vysvetlil, že v našich podmienkach sme v takomto prípade poistníka za finančného sprostredkovateľa nepovažovali. Dôvod? Pokiaľ je uzatvorená skupinová poistná zmluva a tento subjekt je poistník, javilo sa to v zásade ako „nejaký“ poistný vzťah medzi poisťovňou a týmto poistníkom. Tento subjekt vystupoval v pozícii poistníka a nie finančného sprostredkovateľa.

 

Súdny dvor EU však konštatuje odlišný názor.

V rozsudku vo veci C-633/20 konštatoval, v tomto prípade, že: 

„Kto za odmenu vykonáva distribúciu poistenia, je sprostredkovateľ poistenia.“

Podľa daného rozhodnutia, ak existuje akýkoľvek ekonomický záujem získavať týchto spotrebiteľov, tak tento subjekt koná ako sprostredkovateľ a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti sprostredkovateľa. Pritom stačí, ak vykonáva čo i len niektoré obslužné činnosti, za ktoré si necháva zaplatiť (napr. vykonávanie prípravných prác vedúcich k uzavretiu týchto zmlúv).

Zároveňsúd v rozhodnutí:

 1. akcentoval potrebu rovnakého zaobchádzania so všetkými kategóriami sprostredkovateľov poistenia.
 2. konštatoval, že činnosť sprostredkovateľa má zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov.

 

Ďalší rozsudok, ktorý pán Fusek prezentoval, je rozsudok súdneho dvora zo 14. februára 2020 v spojených veciach C-143/20 a C-213/20.

Týkal sa rozhodovania o skupinovej poistnej zmluve tzv. Unit-Linked poistenia.

 • pojem poistník (podľa smernice o životnom poistení) vykladá súdny dvor Európskej únie veľmi široko - osoba, ktorá je nositeľom práv a povinností zo zmluvy, ktorá má povahu poistnej zmluvy
 • všetky informačné povinnosti, ktoré sa podľa smerníc plnia voči poistníkovi sa majú plniť aj voči spotrebiteľovi pristupujúcemu do poistenia
 • ten, kto predáva skupinový produkt za odplatu (províziu), je finančný sprostredkovateľ
 • finančný sprostredkovateľ je povinný poskytnúť informácie o produkte spotrebiteľom
 • neposkytnutie informácie môže mať povahu klamlivého opomenutia

 

Závery Súdneho dvora Európskej únie zhrnul p. Fusek nasledovne :

 1. Poistník zo skupinovej zmluvy je sprostredkovateľ poistenia - ak oslovovanie klientov vykonáva ako podnikanie a dostáva odmenu.
 2. Spotrebiteľ, ktorý sa rozhodol pristúpiť k skupinovej zmluvem sa fakticky stáva poistníkom.
 3. Poisťovňa a poistník skupinovej zmluvy / sprostredkovateľ sú zodpovedné za predzmluvnú starostlivosť a informačné povinnosti voči spotrebiteľovi.
 4. Ak dôjde k poskytnutiu nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií, alebo k zatajeniu podstatných informácií, môže byť konanie kvalifikované ako nekalá praktika..
Späť do obchodu