Vyjadrite sa k novele zákona o poisťovníctve - do 1. júla

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o poisťovníctve 39/2015.


Cieľmi novely, ako ich definuje predkladateľ zákona Ministerstvo financií SR v doložke vybraných vplyvov, sú nasledovné body:

  • legislatívnou úpravou ustanovenia o odvode časti poistného je rozšíriť účel použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd; zároveň cieľom tejto zmeny je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť pri rozdeľovaní prostriedkov z osobitného účtu
     
  • zlepšiť postavenie klientov poisťovní pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení, rozšírenie možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a dotknutými subjektami, zosúladenie ustanovení zákona s novými Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS)
  • zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii


V tomto a predchádzajúcom roku sme zbierali a publikovali informácie o použití prostriedkov z uvedeného fondu.
Teší nás fakt, že predkladateľ zákona má snahu o zvýšenie miery transparentnosti a prehľadnosti rozdeľovania finančných prostriedkov fondu. Zároveň pozitívne vnímame fakt, že sa rozširuje účel použitia fondu na preventívne opatrenia.

Podľa návrhu novely prijímateľmi finančných prostriedkov môžu byť subjekty:

  • hasičské jednotky
  • zložky Ministerstva vnútra SR
  • koordinačné strediská integrovaného záchranného systému

Návrh znenia novely zákona o poisťovníctve, ktorý tento bod upravuje, si môžte stiahnuť tu: § 68 Odvod časti poistného

V prípade, že vás obsah novely zaujme a budete mať ideu, ako ju upraviť, môžete využiť vaše profesijné organizácie alebo iné subjekty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu, na zaslanie pripomienok a návrhov. Pripomienkové konanie prebieha do 1. júla 2022.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) na základe požiadavky našej spoločnosti zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.
Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená-použitá suma 28.677.415 eur.


Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

Organizácia Suma
Hasičský a záchranný zbor 20.675.886 €
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR 4.474.593 €
Prezídium Policajného zboru 1.704.523 €
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR 1.260.000 €
Sekcia krízového riadenia MV SR 341.544 €
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému 220.867 €

 
Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

Položka Suma
Iveco Daily                     9.120.000 €
Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky 3.350.424 €
Zásahový odev ťažký                  2.558.448 €
Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 112 2.224.017 €
Lezecký materiál                    1.203.947 €
Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)    1.174.638 €
Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS     1.000.000 €


Stav účtu k 31.12.2021 bol v sume 47.823.050 €.
 

Kompletný rozsah použitia finančných prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP za rok 2021 si môžte stiahnuť tu: Osobitný účet finančných prostriedkov z PZP
Zdroj súboru: Ministerstvo vnútra SR


Súhrný materiál k medzirezortnému pripomienkovému konaniu novely zákona o poisťovníctve 39/2015 nájdete tu: Agenda MPK k novele zákona o poisťovníctve
Späť do obchodu