Aktuality, Strana 4

Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom

Prinášame vám ďalšie novinky, správy a informácie z trhu s vysokou mierou aktuálnosti a z nášho pohľadu aj dôležitosti.Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS zverejnil v mesiaci marec dve svoje správy, ktoré prinášajú odbornej verejnosti pohľad na hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu v roku 2021. Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o činnosti útvaru dohľadu nad fi...

Výročná správa poisťovacieho ombudsmana za rok 2021

Prvé oficiálne správy a auditované štatistiky týkajúce sa aj finančného trhu, sa každoročne zverejňujú v mesiacoch marec a apríl. Prvú správu z tejto oblasti vám prinášame už teraz. Výročná správa  poisťovacieho ombudsmana za rok 2021 Útvar poisťovacieho ombudsmana prijal od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 celkovo 192 podnetov, z toho 123 podaní malo formálne náležitosti návrhu na za...

SIBAF® workshopy a semináre predstavujú ďalší bod programu

Vzdelávacie podujatie sa uskutoční v online forme už 5. apríla 2022. Po prvých troch bodoch programu predstavujú organizátori aj štvrtého prezentujúceho s jeho témou.   Hlavnou ambíciou všetkých SIBAF® vzdelávacích podujatí je priniesť komplexný pohľad na pre poisťovací sektor relevantné témy. Inak tomu nebude ani pri aktuálne pripravovaných SIBAF® workshopoch a seminároch, ktoré sa uskutoč...

Registrujte sa na SIBAF® workshopy a semináre!

Už 5. apríla sa uskutoční podujatie SIBAF® workshopy&semináre 2022. Program je určený najmä sprostredkovateľom poistenia a pracovníkom poisťovní z rôznych odborných oddelení. Tak ako vždy, aj tentokrát kladieme dôraz na aktuálne, názorné a odborné vzdelávanie, výsledkom ktorého bude hlboké porozumenie predkladanej problematiky, z čoho budú profitovať najmä Vaši klienti. Program SIBAF® semi...

SIBAF® semináre a workshopy už 5. apríla!

Konečne prichádza možnosť a príležitosť myslieť aj na iné veci, ako je aktuálne dianie vo svete. Dianie v politickej a ekonomickej oblasti má priamy dopad aj na poistné riziká, rozsah krytia, výluky, stanovenie poistných súm vo vzťahu k inflácii a pod. Orientácia v týchto témach je dôležitá na zodpovedanie otázok klintov a korektné nastavenie ich poistných programov.Pre každého, kto má záujem byť ...

Potrebné informácie pri rizikách požiarov súvisiacich s elektromobilmi

SIBAF® fórum 2021 sa uskutoční už 14. októbra a jednou z tém, ktorým sa bude venovať, je požiarna prevencia pri požiaroch elektromobilov v podaní prác študentov slovenských univerzít. Cieľom podujatí  SIBAF® je už roky podpora poistného segmentu, a to aj prostredníctvom udržiavania vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. Aj preto v programe pripravovaného  SIBAF® ...

Smernica o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Dňa 02.12.2021 bola v úradnom vestníku EÚ pod číslom L 430/1 zverejnená SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ) 2021/2118 z 24.novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o kontrole plnenia  povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.Transpozíciu sú povinné členské štáty prijať do 2...

Novela zákona o DPH

Dňa 8.11.2021 podpísala prezidentka Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „daňový poriadok“), ktorým sa mení aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“). Novela daňového poriadku bude v&...

Hore
38 položiek celkom
Späť do obchodu